Uttalelser

Fellesuttalelse: “Valg, nei! Revolusjon, ja!”

Proletarer i alle land, foren dere!

Valg, nei! Revolusjon ja!

Fra den 23. til den 26. mai vil de 27 europeiske medlemslandene i Den europeiske union (EU) avholde valg til Europaparlamentet. Disse såkalte “Europavalgene” er en vits, ettersom Europaparlamentet er en tragedie for det borgerlige demokratiet. Det er et parlament der ingenting besluttes, og som kun tjener til å gi rundhåndet finansiering til de mer en 700 parlamentsmedlemmene som sitter der og leker demokrati.

Denne sannheten forstås veldig godt av massene i den Den europeiske unionens land, ettersom nesten 56% unnlot å stemme ved valget i 2014. Dette viser at de fleste av massene forstår at dette valget kun er et blendverk, akkurat som de andre under det kapitalistiske styret.

Revisjonistene har sjåvinistiske og likvidatoriske tendenser, som oppfordrer dem til å delta i dette valget, selv om virkeligheten viser at massene avviser dem fullstendig. Kommunistenes, i dag maoistenes, rolle, er tvert imot å korrekt bruke masselinjen og forsterke de korrekte oppfattelsene hos massene, og ikke overbevise dem om å gå til valgurnene.

Derfor oppfordrer Europas kommunister til å boikotte Europavalget, som kun er et blendverk for alle Europas folk. Kommunistene må gå til massene under denne “valgkampen” og spre den korrekte oppfattelsen om boikott. Slik kan unnlatelsen av å stemme, som ble vist overalt i Europa i 2014, bli til en aktiv boikottbevegelse og løfte opp massenes bevissthet og kampvilje.

Vi forener oss under parolen “Valg, nei! Revolusjon, ja!”, som bryter med de forsonende tendensene og argumenterer for at bare revolusjonen, som følger strategien med langvarig folkekrig, under ledelse av de kommunistiske partiene, kan føre til makt for arbeiderklassen og massene, i form av proletariatets diktatur og ikke et valg. Vi anerkjenner den ulike utviklingen av den proletariske revolusjonen og avviser derfor også sterkt de revisjonistiske teoriene, som en “Europeisk revolusjon”, som forsøker å innføre liberale opfattelser i den revolusjonære bevegelsen og dermed likviderer kampen for å ødelegge EU.

Vi forener vår innsats i Europa under mottoet: “Boikott Europavalget!”, for å tydelig ta avstand fra alle likvidatoriske linjer, som ikke analyserer hva Den europeiske union er og underkaster seg imperialistenes orden.

Ødelegg EU, en allianse av imperialister!

EU er en allianse med klassekarakter, som alt annet i klassesamfunnet vi lever i. Den seneste forestilling om en kapitalistenes “europeisk union” ble til midt under den kalde krigen, for å utvide det indre markedet til Europa og reagere mot Sovjetunionens og Europas partisaners heltemodige seier over nazistene. EU ble skapt etter krigen, ved Romatraktaten i 1957, mellom seks imperialistiske land i Vest-Europa: den franske stat, den tyske forbundsrepublikken, Italia, Nederland, Belgia og Luxembourg. Derfor er det fremfor alt en allianse av imperialister.

EU’s “utvidelser” som fulgte er også resultatet av alliansens natur: imperialistiske makter fra Nord-, Sør- og Sentral-Europa, og Sverige og Østerrike, gikk i løpet av 70-, 80- og 90-tallet inn i EU, sammen med noen undertrykte land, som Hellas. Så, på 2000-tallet, med Sentral- og Øst-Europas revisjonistiske regimers sammenbrudd, og med den imperialistiske aggresjonen og krigen mot Jugoslavia i 1999, var de imperialistiske maktene i spissen for Den europeiske union i stand til at utvide sin dominans til dette området. I dag sikter EU’s utvidelsesforhandlinger spesielt mot de undertrykte folk og nasjoner på Balkan.

De imperialistiske statene, som var opphavet til dette prosjektet, har en dobbelt relasjon til EU: de forsvarer den hardnakka når den lar de flytte brikkene for deres egen imperialisme i Europa og verden, og de avviser den når deres imperialistiske interesser hemmes av alliansens innsnevringer. Dette er tilfellet i den britiske imperialismens eksempel, hvor borgerskapet er i motsigelse under “Brexit”. Utover dette viser den såkalte “Brexit” tydelig borgerskapets forsøk på å kanalisere opprøret, som resultat av den dype avvisning blant massene i de forskjellige landene til EU-alliansen, over i det parlamentariske systemet ved å presentere et eller annet “valg”. Europeiske identitære, på den andre siden, fantaserer om et Europa basert på religiøse og kulturelle kriterier, og tjener kun som nyttige idioter for de mest reaksjonære ekstremistene innenfor Europas finanskapital.

Imperialismens generelle krise i dag rører ved allianser som Den europeiske union. De såkalt “euroskeptiske” stemmene reiser seg og vitner om borgerskapets indre motsigelse i denne saken. Dag etter dag hoper skandalene seg opp, akkurat som den nesten koloniale håndtering av imperialismens krise i Hellas, og Europas imperialistiske makter som leder EU avslører deres og deres prosjekts sanne vesen.

Disse imperialistiske maktene, verdens eldste, født samtidig med kapitalismens utvikling i Europa, undertrykker folk verden over. Den europeiske union tjener som en mellommann for dem, spesielt til å undertrykke folkene i Sentral-, Øst- og Sør-Europa, som tjener som billig arbeidskraft. Derfor profiterer imperialistene i EU fra utbyttingen av de halvkoloniale og halvføydale landene, hvor de bruker alle midler for å undergrave de opprørske folkene og tjene sine egne interesser. Fattigdom, massakre, stigende fascistisering og bevæpning av statene, i tillegg til undertrykkelse av millioner, er resultatet. Gjennom å bygge opp militærbaser, investere i våpenproduksjon og aktiv våpenhandel, forsøker spesielt den tyske imperialismen, i direkte koordinering med den tyrkiske regjeringen, å kvele folkets kamper. Og det er ikke bare i de undertrykte landene at reaksjonariseringen fremmes; i de imperialistiske landene blir det også gjort forsøk på å lukke munnen på revolusjonære, som de i Tyrkia. Kommunistene fordømmer Den europeiske unions vesen som en imperialistisk allianse. Vi tar i bruk parolen “Ødelegg EU, imperialistenes allianse!”, for å vise at dette er prosjektet til Europas imperialistiske makter.

Proletarer i alle land, foren dere!

Vår boikott av Europavalget må alltid sette den proletariske internasjonalismen i første rekke, ettersom denne boikott fremhever naturen av det imperialistiske forbundet våre fiender har dannet i form av EU.

Lenin forklarte på briljant vis at kapitalistenes “Europas forente stater”, som var navnet som ble gitt datidens europeiske projekt, kun ville være en avtale om oppdeling av koloniene. EU er ingenting annet enn en permanent maktkonflikt mellom de imperialistiske stormaktene, som kun ender i et brudd når maktbalansen skifter, som Brexit viser.

Proletariatet er en internasjonal klasse, som den kapitalistiske utviklingen i Europa spesielt har forberedt på å lede samfunnet politisk. I møte med Den europeiske union, som kun tjener som en organisasjon for den imperialistiske reaksjonen, om det så er for “Europas forenede stater” eller et såkalt “Nasjonenes Europa”, fremmer vi proletariatets linje.

Vi forener oss under Marx’ og Engels’ korrekte parole “Proletarer i alle land, foren dere!”, som de uttrykte like før Folkets vår i 1848 i Europa, hvor proletariatet for første gang oppstod som en politisk uavhengig og revolusjonær klasse på et kontinentalt nivå.

Ovenfor de imperialistiske fiendene i deres taktiske EU-allianse, må vi ta på oss en tydelig klasselinje: å fordømme vår egen imperialisme, for kommunister organisert i denne type stater, besluttsom støtte til Europas og verdens undertrykte folk som Europas imperialister utplyndrer, og hard kamp til seieren mot imperialistenes union, for at proletarene i alle land skal forene seg!

Boikott Europavalget!

Valg, nei! Revolusjon, ja!

Ødelegg EU, imperialistenes allianse!

Proletarer i alle land, foren dere!

Signert av:

Perus Folkebevegelse (Reorganisasjonskomiteen)
Tyrkias Kommunistiske Parti/marxist-leninister
Komiteen Røde Fane, BRD
Komiteer for Grunnleggelsen av Østerrikes (Maoistiske) Kommunistiske Parti
Maoistisk Kommunistisk Parti, den franske stat
Tjen Folket – Kommunistisk Forbund, Norge
Kollektivet Røde Fane, Finland

Standard
Uttalelser

About an identity opportunist attack

Firstly: We go into many things in this article, but there is a lot we don’t treat. This is not a text that describes everything about the case we write about, all details, important elements or considerations. Even important elements are left out due to the length of the text and privacy concerns.

Norwegian version.

Introduction

In the winter of 2017 an anti-fascist activist in western norway was accused of rape by their former partner. The accusation was made before a representative in an organisation, with the consequence that the accused was suspended on the day and investigations were immediately put in place.

We have not commented on this case publically, even though the accusations in 2017 were made public by the accuser. This eventually gave large spread for their portrayal, well helped by Internet-based political circles, mainly from the US. The case had serious consequences for the accused, with exposure towards nazis, and a series of violence and murder threats. It also had consequences for the family of the person.

The case also had consequences for the communist league Tjen Folket, and maybe in an even bigger extent for organisations the league has friendly relations to in other countries, especially in the US and Sweden. A small but eager community worked tirelessly to sow strife and use the case as fodder for their attacks on the league’s friends, both in Norway and abroad. Techniques that eventually became well-known were used. Amongst them we can mention twisting the truth, omitting important information, intentional lies, editing of screen shots, mistranslation, harassment, attempts at isolating and so on.

Still, no communist organisation have broken their relations with Tjen Folket as a result of this. They have defended us and accepted that our treatment of the case mainly was right, even though some groups have been attacked for it. The attempt at isolating the league nationally and internationally has failed completely.

The league has not made a public statement about this case earlier . We conclude that that was an error on our part. This means that the accused who’s had the accusations stuck to his name, and likely will have them stuck to their name in the foreseeable future, hasn’t received any official support from the league. The league has on several occasions backed the accused, but never in a official capacity. This means that the accusations have been left unanswered, making the league appear guilty of not handling the case correctly and with the utmost seriousness.

The lack of any public statement is mainly due to the majority wishing to protect the involved parties. It was believed that more attention around the case will lead to more pressure. Considerations were taken for the age and health of the involved, seeing as both accuser and accused are young people.

When we still choose to publish a statement on the case, it comes from the demands and wishes of new comrades, from young activists, from some of the leagues friends and from the person accused in 2017, who has had to live with attacks and harassment since then, even still to this day. We have listened to this, and concluded that they are right in their criticism of the league. We should have published a public statement earlier, for the sake of the accused and for the sake of the league itself.

We also want to point out that a lot has been written later in social media that is not in accordance with reality. It is for example claimed that the accuser was excluded from the league, but they left before the handling of the case was finished. It is claimed that the accused admitted guilt, but the person has never done this. Everything about the case has been twisted when it has been talked about, often with anonymous profiles. Also people who claim to defend the league have written wrongful things which we strongly wish to distance ourselves from. We regard with strong scepticism the function social media plays in disorganizing and fragment the so called “left” today, as well as the huge security risk posed by these structures.

Accusations of abuse are put forward and an investigation is initiated

As said earlier on, in Christmas of 2016/2017 a representative was contacted by an activist. The person accused their partner of many years, also an activist based in the same area, of rape. The accused was then immediately suspended from their primary organizing, and the leadership initiated an investigation.

In conversations with the accuser it became clear that the the alleged episode was a single instance of sex without consent. After a while accusations of the accused pressuring the accuser into sex by means of “guilt tripping” also emerged. The accused denied that this was true the entire time. In fact the accused claimed that the episode happened with repeated verbal consent, and denied exerting any pressure. in further conversations the accused claimed that it was rather the accuser who exerted forms of pressure on several occasions. That the accused still could know which episode it was in regards to was because of certain special circumstances, but still upheld that the accuser had been both verbally consenting and active.

The conversations revealed inconsistencies in the portrayal of the claim. The accuser said they suffered from bad memory, that the episode happened 1-2 years earlier and that details were unclear. Therefore the portrayal was somewhat inconsistent. This is in contrast to what this person later claimed publicly. Publicly this person has appeared as clearer, but the accusations have changed and varied there too. There has also all the time been a gap between other claims.

From the very start the accuser was against the claims being investigated. They demanded to be believed without any investigation, and demanded an immediate exclusion of the accused. The league could not accept that demand. The league could not accept this as a demand.

Through investigation it was found that half a year earlier a verbal warning was submitted against the person now issuing the accusation. The warning regarded concerns that the person in question was engaging in psychological abuse – or something similar – against their partner. This warning was followed up on by a representative in the West part of the country, but sadly to a small extent. The follow-up consisted in the – now accused – person being asked if they were doing ok. This question has been posed earlier as well, after episodes that awoke concern in some of the league’s representatives.

Under investigation of the accusation a debate started internally in the league, especially about the treatment and follow up of the case. In the middle of this debate, a new warning was issued against the accuser. The warning conserned this person being accused of trying to pressure another activist into sexual acts and sexually harassing the person. This warning was considered credible, and more witnesses made it more credible.

Identity opportunism against maoism

Before this the accuser has attacked the political line of the league on many questions. At one occasion this took place publically on social media. This person in question attacked the league publicly and through multiple channels, as well as in conversation with people inside and outside the organisation, accusing the organisation of anti-semitism. This accusation was based on the league’s facebook page at the time posting an anti-israel picture made by the latin-american artist LaTuff.

The accuser has over longer periods posted attacks on “SWERFs” on social media. “SWERF” is an acronym for “Sex-Worker Exclusive Radical Feminist”. The person in question believed that everyone who supported the women’s struggle, but opposed prostitution were “SWERFs”. Hence, the league they claimed to support, via amongst others, pictures from the league’s actions, was a league of “SWERFs”. They also used social media to encourage violence against perceived “SWERFs” on several occasions. They did not, however put the question up for discussion within the league. On one hand they were standing side by side with “SWERFs” at protests, on the other hand they believed “SWERFs” should die.

The league has also after this been accused of being “TERF”s. “TERF” stands for “Trans-Exclusive Radical Feminists”. It should be noted that the league is not radical feminist. This is an accusation that is made against many people in the women’s movement. Sometimes rightfully so, other times not. The league does not view it self as trans exclusionary. We fully stand behind trans people in their struggle and resistance, for more rights and against discrimination and oppression. The accuser claimed representatives used the wrong pronoun to describe them, but have for many years said that they prefer to be called “they/them” in english, but in norwegian they said they prefer “Hun(she)”. This was clearly stated in writing to many other activists, but after this case they were labelled “TERFs” because they did as told.

We can define identity opportunism as use and making a weapon out of an identity in an opportunist way. To get through demands that are not based on being correct, but based on who demands it – or who they are demanded on behalf of. We have for example many times experienced white people demanding concessions to their political line “on behalf of” non-white people. And often against people that are in fact not white, but disagree with the demand. This is a clear tendency among many movements, and especially in petit bourgeois opportunist tendencies that uses the name of oppressed groups to try and win support in radical or revolutionary movements.

The closest allied of the accuser is a saboteur and abuser

The accuser still has, and has had for many years, a close relation to Sam Erbs who has been exposed by activist circles in the US as a very dangerous person, as a saboteur and abuser. They write on the Internet that Sam Erbs was the person that encouraged them to accuse their ex and the league.

Description of Sam Erb’s Behaviors and Conduct

The accuser reveal their serious double standard, when they demanded that their previous partner was to be expelled from activist circles without investigation, and has said that accusers are always right, but defends Sam Erbs and claims that the accusations against Erbs should not be taken seriously. Erbs is defended, the accusations against Erbs are bagetelized, and Erbs is still a close friend and political ally. The struggle they fight together is primarily against the maoist movement in the US and Europe. The weapon they use is a mix of identity politics, opportunism and intrigues.

Furthermore the accuser has through many years shown an extreme behaviour in social media, with “outing” and “doxing” people, with murder threats and encouragement of “SWERF”s, “TERF”s and “pedos”, with a very low bare for defining people as this, and naming people as pedofiles without any good basis for this, and persecution and harassment of a long row of individuals.

The accuser has in many cases used the word “sex worker” about children prostitutes. Vi mean this is reprehensible, and another example of this person not being consequently opposed to sexual abuse.

The league concludes that the accused is innocent


The communist league Tjen Folket did thorough investigations and a wide consideration of the case. The leadership concluded that there is an overweighing probability that the accusation was wrong and that the accused activist was and is innocent, and that the accuser is the abuser.

There have been long and partly hard discussions in the leadership and organisation, but despite big disagreements on how to treat the case and parts of the treatment, there was wide agreement about the conclusion. And our leadership today is fully united in that the accused was innocent of the accusation, and that the person wrongfully has been exposed to a dirty, manipulative and dangerous campaign. Also, the clear political effect, and those behind it have had no scruples, for example they have attacked a row of people and groups with no relation to the case, and they have rejoiced that nazist have taken the case and they have made lots of damage to anti-fascist circles.

Before the final conclusion was presented to the organisation, the accuser broke with the league. This happened publicly and without warning, in a well directed attack against the accused with name and picture. The league was also attacked and multiple people were exposed with the claim that they were representatives of the league. The attack was not only public, but it was mainly made in english, with an international, mainly US-American audience. This happened in close cooperation Sam Erbs and with support from this persons contact in social media.

In the attack a series of lies were made. Put forward as “evidence” that the accused was guilty, was a cutout from a messenger-chat-log where the accused admitted doing “something wrong”. The accused has said all the time after that this was done only to dampen the conflict. The person did not mean to admit guilt of anything, but just to say something general to not say anything against or make the situation worse. This was based on some years of relationship and experiences, that it would make the situation worse to argue back. The leagues leadership mean we can not put significant weight on a private chat-log, especially when the accused said nothing explicit or concrete.

Self criticism and correction campaign in the league

As said earlier, Tjen Folket wrote no public statements about the case in 2019. The reason made for this was to protect both the accuser and accused, and particularly of care for the involved. Now later, we must take self criticism for this, because this has left the claim of the accuser almost unanswered publicly. But a lot of persons were contacted directly by people that wished to give another version then the public one. And organisations abroad were given an orientation of the process and the views of the league.

Furthermore we wish to make self criticism of some very grave errors in the treatment of the case. Especially we want to distance ourselves from the accuser being met by “we are sorry you feel raped”when putting the accusation forward to an older activist. This is reprehensible, and not how someone making a warning should be met. The league has no form of cooperation with this older activist today, after a political struggle in the spring of 2018. We mean the way the accuser was met, however wrong we think the accusation is, goes against our principles and we see this as an expression of the wrongful political view of the person who wrote this.

We also want to distance ourselves from other statements. One of these is that “nagging about sex is not rape”, something which mostly put the accused in bad light. The person was accused of having nagged themselves to sex, something the person always denied. But an activist “defended” the person by saying in social media that such a thing is not rape. Our league means that pressure something to sex is abuse. We mean that sex requires verbal or non-verbal consent. However the accused has always denied nagging or pressuring himself to sex, and we trust our investigations and assessments.

There was also other mistakes in the treatment of the case, for example the suspended was invited to participate in a demonstration locally. We mean, as a principle, and will for the future enforces as practice, that suspended people should stay away from all political activity with other activists, if serious allegations are made. This also means activity in other political organisations then the ones that have made the suspension.

The treatments of this case, and mistakes in it, was a part of what was criticized i a political struggle in the league in the spring of 2018. This struggle started the league`s first great correction campaign. This directed itself against the old leadership and the right opportunist line that had been held through the whole existence of the league until then. We see many of the mistakes in the case, and many of the events that made the basis for the case, as expression of this right opportunist line. As examples of such mistakes, that laid the basis for there becoming such a case, we can mention a lacking line for security and organisation defence, terrible cadre politics and an approach to political contradictions completely without adherence to any principles. How a league that struggles against prostitution can work closely with someone who thinks that woman’s struggle against prostitution is “SWERF” and that “SWERF”s should be killed is pretty absurd.

As a leadership and league, we have a collective responsibility for what is done in our name. And this has been a part of the great political struggle begun in 2018. This is a self critical struggle that in no way is over, but started a long and extensive correction campaign that in no way is over and still continues. In the campaign we identified, isolated, suspended and expelled some of the responsible for the treatment of the case in 2017. Others have left themselves. Furthermore we have taken organisational action to ensure a correct treatment of potensial accusations in the future.

The question of guilt or innocence is the main question

We still maintain that the most important question of the case is guilt or innocence. One can not judge an innocent person because there was mistakes in the treatment of the case. The main side in the question between treatment and result is the result. That the result is correct is above the treatment being correct. We mean that the main side in the treatment was correct, as it emphasized investigating before making decisions. This is a correct, scientific and principal approach to the question.

Furthermore we think that many of the mistakes in the treatment of the case hit the accused in a bigger and more serious way than any others. It is mainly the accused that deserves an apology from the league. And we therefore apologize, and again declare our support and solidarity to the person, as well as the persons nearest family.

As we mentioned earlier our organization has been turned on its head after this case. A rightist line has been driven out of the organisation and we have a new leadership. This new leadership has made new guidelines for how accusations should be treated, that we in broad terms also will try to put to work in other organizations. As we see it we have both learned from and taken the consequences of this case i 2017. At the same time we know it requires struggle and development to become good at treating cases like this. We see it as part of chairman Gonzalos goal that cadres must be good communists, soldiers and administrators. To tread cases correctly is mainly a political question, but also a question of being a good administrator.

Further self criticism and the principle to conduct investigations

The league also must take self criticism for other sides of the case. The league should have broken cooperation with the accuser long before the person attacked the league with this case. That this happened was a serious and dangerous mistake of the old right-dominated leadership, a mistake that put people in danger and had very negative consequences. This falls into a long tradition in the league to give dangerous people undeserved trust. There has been practiced a line where trust is given immediately, and where one must fight hard and long to lose is.

A line has been practiced where abusers are not isolated fast enough, and where harrassment of people inside and outside of the league has not been dealt with in a good enough way. There lies a heavy responsibility on a communist league, a responsibility not taken up before 2018, but that we today commit ourselves to work determinedly live up to.

The league furthermore wants to take self criticism for terrible security, where parts of the treatment of the case for example went on in social media(!). This is an expression of the right line that dominated the organisation, and that furthered a naive and self-sabotaging practice for social media and generally for work on the internet. This is an expression of repeated and systematic violations of the rules of the league, that already were too bad, but at the very least better the the practice of certain representatives. The work to correct this is in no way finished today. And we warn revolutionaries of taking question like this lightly.

When that is said, the innocence of the accused is the main side of the case, and we must again affirm that it is the correct principle in accusation cases that they must be investigated properly and that one can not conclude before investigating. And this must happen both ways. Abusers must be revealed and isolated, as our league has done on multiple occasions.

Furthermore, it is correct to make an assessment of the whole the investigations can not stop at the analysis. They can not just consist of looking at all sides as thoroughly as one can. The result of the investigations must be seen in connection, considered against each other in contexts, and the conclusion must move from analysis to synthesis. One must summarize and conclude.

A dangerous and ruthless attack

To publicize this case is not something we take lightly. We still mean that the considerations to individuals must weigh heavily. But the accused has asked for this support. And activists have asked that we meet the case publically so that the accusations are not left unanswered. The consideration for the accuser have as we mean today fallen completely away. The person has exposed themselves and the accusations publically in multiple channels, and we want to emphasize especially that the person repeatedly has spread murder threats towards the accused and encouraged their contacts in social media to follow up on the murder threats. The person has for example ridiculed people who fantasize to beat up rapists, but do not follow up in practice.

The person has also exposed other activists and activists, and tried to expose work methods in the struggle against fascists. When the person has been asked if it is not negative that nazis attack Tjen Folket, the person has said that it is not a problem when fascists attack fascists.

When the person broke with the activist circles they were a part of, they first sabotaged the facebook-pages and -groups of tens of anti-fascist organisations, campaigns and local organisation, for example local organisations of New SOS Racism and Anti-Pegida-campaign groups. Most of these and their responsible people have been completely unrelated to the case or those that they wanted to attack or hurt. This has not seemed to be a problem for the person.

The ruthless behaviour, and will to hurt others without barriers, is also a reason we make take up this case publicly. This is a dangerous person that operates purposefully among political and partly vulnerable youth. It is above any doubt, and we also know examples of this person uses other people, and that the person pressures, harasses and hurts people. This is behaviour that presents a lethal danger in political circles and can not be accepted. It is wrong as we see it, to not do anything about it.

The attacks on Tjen Folket have also led to attack on organisations and people in other countries(!). Organisations that have had as a basis that our organisations has a right to investigate and make decisions on internal matters, and that an accusation-case can not be investigated from the other side of the earth, have been met by wild verbal attack and threats. In some cases it has went even further.

Identity opportunism and social media in a poisonous cocktail

All of this springs out of a marginal identity opportunist tendency, with a certain footing in social media in the west. This is a tendency that also gets fuel from forces that work in disguise to hurt radical groups. For example countless anonymous Internet trolls, that could just as well be nazis or pure saboteurs as anything else. Social media is full of anonymous profiles that stretch far to create confusion among revolutionaries.Which are honest revolutionary youth, and which are something completely different, is hard to know for sure. But we know more and more serious revolutionary groups and activists, use less and less time and effort on social media, and that a lot deactivate accounts and abstain from the poisonous “debate climate” in such forums. We see this as a positive and necessary development. Facebook, Tumbler, Reddit, Twitter and a long row of other forums have many very unlucky and directly harmful characteristics. All revolutionaries should treat these with great carefulness. And one of the dangerous sides is how this is playground and hatchery for intrigues and Internet-based harassment campaigns.

We strongly recommend a text about identity opportunism published by Red Guards Austin a few years ago, for further studies of the subject.

On Identity Opportunism

Ideologically this politcal tendency is postmodernist and deconstructivist, it deconstructs the reality by saying ideas create matter, and not oppositely(and marxist) that matter is the basis for the ideas. It puts greater emphasis on words and identity, then on economy, social class, other social conditions and political power. It does not recognize scientific truth, but operates with “my and your truth” and the theory that you can not understand what you have not yourself experienced. But it is in its nature liberal and anti-communist. And it by necessity, leads to self-contradictions, as we see in this case where the accusations against Sam Erbs are rejected, but the person demands to be believed because “accusers never lie”. Or as we see when identity is put against identity, when trans activism is put against women’s activism and so on. Such a line must lead to division, and so it does wherever it gets footing in political circles in the west.

The attack and potentially fatal consequences

We also make public here some examples of the accuser and their co conspirators practice. This shows some of the complex case and how we after a an overall assessment

concluded as we did. It shows the intensity and danger of this attack and how it has so little scruples.

That the attacks have not had more serious consequences is just a lucky coincidence. It has of course had big consequences for the person that was hung out and threatened, but could quickly have ruined lives, organisations and led to violence.

It has to be underlined that we do not have a full answer to what the attack can lead to. We do not know what can happen in the future. The accused is exposed on the Internet with name and picture before tens of thousands of people. The accusations are on the Internet. In many circles it has been agitated for violence and murder. The accuser and Sam Erbs have again and again said that one should write “kill rapists” with the entrails(!) of the last rapist they kill, together with name and picture of the accused. And the league Tjen Folket, and all they associate with the league, are branded as fascists. Towards the people that would listen, they are doing a campaign that could legitimate almost anything.

It is worth to think about this, because the consequences of the attack could in a short term have become fatal, and still can. It is something that must be taken seriously in the consideration of the case and the need for publicizing an answer to the attack.

Tjen Folket – Communist League of Norway

May 2019

Documentation

Attached is found some documentation from practice in social media. This is in no way complete. But is meant to give an impression and some examples. It documents clearly the relation between the accuser and Sam Erbs, as well as the political line they follow for attacks on the revolutionary movements.

Luca (the accusor) defending the abuser Sam Erbs:

Double standard:

Snitching:

New version:

Another version:

Says the case is public:

A call for violence:

On infiltrating nazis:

Exposure and death threaths:

Sam Erbs is administrating Red Hot Memes

Sometimes fash targets fash…

Other that can be of relevance:

Standard
Uttalelser

Om et identitetsopportunistisk angrep

Først: Vi går inn på flere forhold i denne artikkelen, men det er også svært mye vi ikke behandler. Dette er altså slett ikke en sak som behandler alt ved saken vi skriver om, alle detaljer eller alle vitnemål eller vurderinger. Selv enkelte viktige elementer er utelatt både av hensyn til lengde på saken og personvernhensyn.

Engelsk oversettelse

Innledning

Vinteren 2017 ble en antifascistisk aktivist på Vestlandet anklaget for voldtekt av sin tidligere kjæreste. Anklagen ble fremsatt overfor en tillitsvalgt i en organisasjon, med den følgen at den anklagede ble suspendert på dagen og undersøkelser umiddelbart ble iverksatt.

Vi har ikke tidligere kommentert saken offentlig, selv om anklagene i løpet av 2017 ble gjort til en offentlig sak av anklageren. Denne ga etterhvert en stor spredning for sin framstilling, godt hjulpet av sitt internettbaserte politiske miljø, hovedsakelig fra USA. Saken fikk alvorlige konsekvenser for den anklagede, med eksponering overfor nazister og en serie volds- og drapstrusler. Det fikk også konsekvenser for vedkommendes nære familie.

Saken fikk også konsekvenser for det kommunistiske forbundet Tjen Folket og, kanskje i enda større grad, for organisasjoner som forbundet har et vennskapsforhold til i andre land – særlig i USA og Sverige. Et lite, men ivrig miljø har iherdig arbeidet for å så splid og bruke saken til å angripe forbundets venner i inn- og utland. Etterhvert vanlige teknikker fra kampanjer på sosiale medier og klassisk intrigemakeri er blitt brukt i denne saken. Vi kan nevne teknikker som å vri på sannheten, utelate viktig informasjon, bevisst lyve, redigere skjermbilder, oversette feil, å eksponere av enkeltpersoner, sjikane, isolasjonsforsøk og så videre.

Likevel har ingen kommunistiske organisasjoner brutt sine forbindelser med Tjen Folket på grunn av dette. De har forsvart oss og akseptert at vår behandling av saken i hovedsak har vært korrekt, til tross for at enkelte grupper har fått mye hets på grunn av dette. Forsøket på å isolere forbundet både nasjonalt og internasjonalt har altså slått fullstendig feil.

Forbundet har ikke kommentert saken offentlig tidligere. Det vil vi nå oppsummere som en feil fra vår side, selv om vi på ingen måte mener det er noe prinsipp at anklagesaker skal behandles i offentligheten. Men i denne saken har det betydd at aktivisten som fikk anklagen knyttet til sitt navn, og vil fortsette å ha det lenge, ikke har fått noen offentlig støtte fra forbundet. Forbundet har stått på vedkommende sin side i en rekke sammenhenger, men altså ikke offentlig. Det har også betydd at bare angrepet er blitt stående uimotsagt i mange fora, slik at forbundet har framstått som skyldig i å ikke behandle saken korrekt og med stort alvor.

At man ikke har publisert noe offentlig kommer i hovedsak av at vi har ønsket å beskytte alle involverte. Vi har tenkt at mer oppmerksomhet rundt saken ville føre til mer press. Vi har tenkt at anklager, om de er sanne eller usanne, og behandlingen av dem, slett ikke er en sak for offentligheten. Særlig ikke de mange private detaljene som inngår i slike. Vi har tenkt på involverte sin helse og alder, da både anklager og anklagede er unge personer.

Når vi nå likevel publiserer en uttalelse om saken, kommer det av et krav og ønske fra nye kamerater, fra unge aktivister, fra enkelte av forbundets venner og fra personen som ble anklaget i 2017 selv og har måttet leve med hets og trakassering siden da, og fortsatt den dag i dag. Vi har lyttet til dette, og konkludert med at de har rett i kritikken mot forbundet. Vi skulle ha publisert en offentlig uttalelse tidligere, for den anklagede sin skyld og for forbundet selv.

Vi må også innledningsvis understreke at i ettertid er det skrevet mye i sosiale medier som ikke stemmer med virkeligheten. Det hevdes for eksempel at forbundet har ekskludert anklageren, men hen meldte seg ut før saken var ferdig behandlet. Det hevdes at den anklagede har innrømmet overgrep, noe vedkommende aldri har gjort. Nesten alt ved saken har blitt fordreid der den omtales, gjerne av anonyme profiler. Også personer som hevder de forsvarer forbundet, har skrevet feilaktige ting og uttalt seg på en måte vi tar sterk avstand fra. Vi ønsker ikke et slikt “forsvar”. Vi ser med stor skepsis på hvilken funksjon enkelte sosiale medier nå inntar i å desorganisere og fragmentere den såkalte “venstresida” med rykter og drama, i tillegg til den enorme sikkerhetsrisikoen som er iboende i disse strukturene.

Anklage om overgrep settes fram og undersøkelser iverksettes

Som sagt innledningsvis, i julen 2016/2017 ble en tillitsvalgt kontaktet av en aktivist. Vedkommende anklaget sin kjæreste gjennom flere år, også aktivist samme sted som anklageren, for voldtekt. Den anklagede ble da umiddelbart suspendert fra sin primære organisering, og ledelsen iverksatte undersøkelser.

Gjennom samtaler med anklager ble det avklart at påstanden var et enkelt tilfelle av sex uten samtykke og etterhvert kom anklager om at den anklagede hadde presset kjæresten til sex ved «guilt-tripping» ved flere anledninger. Den anklagede nektet hele tiden for at dette var sant. Anklagede hevdet tvert om at den omtalte episoden skjedde med gjentatt verbalt samtykke og kjente seg ikke igjen i å ha utøvd press. Ved nærmere samtaler var den anklagedes versjon heller den at det var anklager som hadde brukt et visst press i flere sammenhenger. At den anklagede likevel visste hvilken episode det ble referert til skyldtes spesielle omstendigheter, men sto fast på at anklager hadde vært både verbalt samtykkende og aktiv.

Samtalene avdekket inkonsistens i fremstillingen av påstanden. Anklager sa også at hen hadde dårlig hukommelse, at episoden skjedde 1-2 år tidligere og at detaljer var uklare. Dermed ble framstillingen og anklagen noe usammenhengende. Dette står i motsetning til hva vedkommende senere har hevdet offentlig. Offentlig har vedkommende framstått som klarere, men anklagene har også der forandret seg og variert. Det har også hele veien vært sprik mellom andre påstander.

Konsekvent og fra begynnelsen av, har anklager ytret seg negativt til at anklagen ble undersøkt. Vedkommende har krevd å bli trodd uten undersøkelser, og krevd en øyeblikkelig eksklusjon som følge av anklagen. Dette kunne forbundet ikke akseptere som krav.

Gjennom undersøkelser kom det fram at det et halvt år tidligere var satt fram et muntlig varsel mot personen som nå leverte en anklage. Varselet gjaldt bekymring om at anklager drev psykisk mishandling, eller noe som liknet, mot sin partner. Dette varslet ble fulgt opp, men i liten grad, av en ansvarlig på Vestlandet. Oppfølgingen besto i at den nå anklagede ble spurt om det gikk bra. Dette hadde også andre spurt om tidligere, etter episoder som vakte bekymring hos noen tillitsvalgte.

Under undersøkelsene av anklagen ble det en debatt om saken internt i forbundet. Særlig om behandlingen og oppfølgingen av saken. Midt i denne debatten kom det et nytt varsel mot anklageren. Varselet besto i at vedkommende ble anklaget for å ha forsøkt å presse en annen aktivist til seksuelt samkvem og utsatt vedkommende for seksuell trakassering. Dette varselet ble vurdert som troverdig, og det var flere vitner som forsterket troverdigheten.

Identitetsopportunisme mot maoisme

Forut for saken hadde anklager angrepet forbundets politiske linje i flere spørsmål. Et av disse skjedde offentlig i sosiale medier. Vedkommende angrep forbundet offentlig og gjennom flere kanaler, samt i samtaler med folk i og utenfor organisasjonen, for antisemittisme. Anklagen var basert på at det som da var forbundets Facebook-side publiserte en tegning mot Israel lagd av kunstneren LaTuff fra Latin-Amerika.

Anklager hadde også over lengre tid postet angrep i sosiale medier mot «SWERF»-er. «SWERF» står for «Sex-Worker Exclusive Radical Feminist» og vedkommende mente at alle som er for kvinnekamp men kjemper mot prostitusjon er «SWERF», altså var forbundet hen selv hevdet å støtte, blant annet gjennom bilder fra forbundets aktiviteter, et «SWERF»-forbund. Hen oppfordret i sosiale medier til vold mot «SWERF»-er ved flere anledninger. Men vedkommende reiste aldri diskusjonen med forbundet. På den ene siden gikk hen på møter og i demonstrasjoner med «SWERF»-er, på den andre siden mente hen at «SWERF»-er må dø.

Forbundet ble også i ettertid anklaget for å være «TERF»-er. «TERF» står for «Trans-Exclusive Radical Feminists». Det hører her med at forbundet ikke er radikalfeminister. Men dette er en anklage som rammer mange folk og grupper innenfor kvinnebevegelsen. Noen ganger med rette, andre ganger ikke. Forbundet ser ikke seg selv som transekskluderende. Vi står helt og fullt bak transfolk sin kamp og motstand, for utvidede rettigheter og mot diskriminering og undertrykking. Anklager hevdet tillitsvalgte brukte feil pronomen for å beskrive hen, men har i flere år sagt at på engelsk vil hen kalles they/them, men på norsk har vedkommende sagt at hen likevel vil kalles «hun». Dette har vedkommende skrevet i klartekst til andre aktivister, men i kjølvannet av denne saken har disse blitt «TERF» fordi de har gjort som de fikk beskjed om.

Vi kan definere identitetsopportunisme som det å bruke og gjøre et våpen ut av en identitet på en opportunistisk måte. Å kreve gjennomslag for noe basert ikke på at det er korrekt, men på grunn av hvem som krever det – eller hvem man krever det på vegne av. Vi har for eksempel mange ganger opplevd at hvite stiller krav om gjennomslag for sin politiske linje “på vegne av” ikke-hvite. Og gjerne mot folk som faktisk ikke er hvite men er uenig med kravet. Dette er en tydelig tendens i mange bevegelser, og særlig småborgerlige opportunistiske tendenser ikler seg undertrykte gruppers navn for å forsøke å vinne oppslutning i radikale eller revolusjonære bevegelser.

Anklagerens nærmeste allierte er sabotør og overgriper

Anklager pleier fortsatt, og gjennom flere år, et nært forhold til Sam Erbs som er eksponert av aktivistmiljøer i USA som en svært farlig person, som en sabotør og overgriper. Vedkommende skriver på internett at Sam Erbs var den som oppfordret hen til å anklage eks-kjæresten og forbundet.

Description of Sam Erb’s Behaviors and Conduct

Anklager avslører sin egen alvorlige dobbeltstandard, da vedkommende krevde at sin tidligere partner skulle ekskluderes fra aktivistmiljøer uten undersøkelser, og har sagt at varslere alltid har rett, mens vedkommende beskytter Sam Erbs og hevder at anklagene mot Erbs ikke skal tas alvorlig. Erbs forsvares, anklagene mot Erbs bagatelliseres, og Erbs er fortsatt nær venn og politisk alliert. Kampen de sammen fører er en kamp som i hovedsak retter seg mot den maoistiske bevegelsen i USA og Europa. Våpenet de bruker er en blanding av identitetspolitikk, opportunisme og intrigemakeri.

Videre har anklageren gjennom flere år utvist en ekstrem adferd i sosiale medier, med «outing» og «doxing» av folk, med drapstrusler og oppfordringer til individuell vold mot «SWERF»-er og «TERF»-er og «pedoer», der terskelen har vært lav for å definere folk som dette, med uthenging av folk som pedofile uten godt grunnlag og med forfølgelse og trakassering på nett av en lang rekke enkeltpersoner.

Anklager har i andre sammenhenger brukt ordet “sexarbeider” om barneprostituerte. Vi mener dette er forkastelig, og at det er enda et eksempel på at vedkommende ikke er noen konsekvent motstander av seksuelle overgrep.

Forbundet konkluderte med at den anklagede er uskyldig

Det kommunistiske forbundet Tjen Folket gjorde grundige undersøkelser og en omfattende helhetsvurdering av saken. Ledelsen konkluderte med at det med overveiende sannsynlighet ikke var hold i anklagen og at den anklagede aktivisten var og er uskyldig, og at det tvert imot er anklageren som er overgriperen.

Det ble ført lange og til dels harde diskusjoner i ledelsen og i organisasjonen, men tross store uenigheter om behandling av saken og sider ved behandlinga, var det svært stor enighet om konklusjonen. Og vår ledelse i dag er helt forent om at den anklagede var uskyldig i anklagen, og at vedkommende helt urettmessig er blitt utsatt for en skitten, manipulativ og farlig kampanje. I tillegg har kampanjen hatt en klar politisk slagside, og de som har stått bak den har ikke hatt noen skrupler, for eksempel har de angrepet en rekke folk og grupper helt uten forbindelse til saken, de har frydet seg over at nazister har grepet fatt i saken og de har påført alvorlig skade mot antifascistiske miljø.

Før den endelige konklusjonen fra ledelsen var lagt fram for organisasjonen, brøyt anklageren med forbundet. Dette skjedde offentlig og uten noe forhåndsvarsel, i et velregissert angrep mot den anklagede med navn og bilde. Også forbundet ble angrepet, og flere personer ble eksponert med navn med påstanden om at de var representanter for forbundet. Angrepet var ikke bare offentlig, det var i hovedsak utformet på engelsk for et internasjonalt, hovedsakelig US-amerikansk, publikum. Dette skjedde i tett samarbeid med Sam Erbs og med støtte fra vedkommendes kontakter i sosiale medier.

I angrepet ble det satt fram en rekke løgner. Det ble lagt fram et «bevis» for at den anklagede var skyldig; et utklipp fra en messenger-chat-logg der den anklagede innrømmet å ha gjort «noe galt». Den anklagede har senere hele tiden sagt at dette kun var for å forsøke å dempe konflikten. Vedkommende mente ikke å innrømme skyld for noe, men bare å si noe generelt for å ikke si imot og gjøre situasjonen verre. Dette var basert på noen år med parforhold og erfaringer med at det ikke ville gjøre situasjonen bedre å si imot. Forbundets ledelse mener man ikke kan legge avgjørende vekt på en slik privat chat-logg, særlig da den anklagede ikke sier noe eksplisitt eller konkret.

Selvkritikk og korrigeringskampanje i forbundet

Som sagt innledningsvis skrev Tjen Folket ingen offentlige uttalelser om saken i 2017. Dette ble begrunnet med å beskytte både anklager og anklagede, og særlig av hensyn til de involverte. I ettertid må vi ta selvkritikk for dette, da dette har gjort at anklagerens versjon har fått stå tilnærmet uimotsagt offentlig. Derimot ble en rekke personer kontaktet direkte av enkeltpersoner som ønsket å gi en annen versjon enn den offentlige. Og organisasjoner i utlandet fikk en orientering om prosessen og forbundets vurderinger.

Videre må vi i dag ta selvkritikk for noen svært graverende feil i behandlingen av saken. Særlig tar vi sterk avstand fra at anklager ble møtt med «det er synd at du føler deg voldtatt» da vedkommende varslet en eldre aktivist. Dette er forkastelig, og i strid med hvordan en varsler skal møtes. Forbundet har ingen form for samarbeid med denne eldre aktivisten i dag, etter et politisk oppgjør våren 2018. Vi mener måten anklager ble møtt på, uansett hvor feil vi i dag mener anklagen var, strider mot våre prinsipper og vi ser dette som et uttrykk for den feilaktige politiske linja til vedkommende som skrev dette.

Det er også andre utsagn vi vil ta avstand fra. Et slikt var utsagnet om at «mas om sex er ikke voldtekt», noe som hovedsakelig satte den anklagede i et dårlig lys. Vedkommende ble anklaget for å ha mast seg til sex, noe vedkommende benektet hele tiden. Men en aktivist «forsvarte» altså vedkommende med å si i sosiale medier at slikt ikke er voldtekt. Vårt forbund mener at å presse noen til sex er et overgrep. Vi mener sex krever verbalt eller nonverbalt samtykke. Uansett har den anklagede hele tiden benektet at vedkommende maset eller presset til seg sex, og vi fester lit til dette etter våre undersøkelser og vurderinger.

Det ble også gjort andre feil i behandlingen av saken, for eksempel at suspenderte ble invitert til å delta i en demonstrasjon lokalt. Vi mener som prinsipp, og vil for framtiden håndheve som praksis, at suspenderte skal holde seg vekk fra all politisk aktivitet med andre aktivister, om det er satt fram alvorlige anklager. Det vil si også aktivitet i andre politiske organisasjoner enn den som har vedtatt suspensjonen.

Behandlingen av denne saken, og feil gjort i den, var en del av det som ble kritisert i et politisk oppgjør i forbundet våren 2018. Dette oppgjøret innledet forbundets første store korrigeringskampanje. Denne rettet seg mot det gamle lederskapet og den høyreopportunistiske linja som det har ført gjennom hele forbundets eksistens fram til da. Vi ser flere av feilene i saken, og flere av hendelsene som beredte grunnen for saken, som uttrykk nettopp for denne opportunistiske høyrelinja. Som eksempler på slike feil, som la grunnlaget for at det ble en slik sak, kan vi nevne en mangelfull linje for sikkerhet og organisasjonsvern, en elendig kaderpolitikk og en tilnærming til politiske motsigelser blottet for prinsippfasthet. Hvordan et forbund som kjemper mot prostitusjon kan samarbeide tett med noen som mener kvinnekamp mot prostitusjon er «SWERF» og at «SWERF»-er bør drepes, er rimelig absurd.

Som ledelse og forbund har vi et kollektivt ansvar for det som gjøres i vårt navn. Og dette har vært en del av det store politisk oppgjøret som begynte i 2018. Dette er et selvkritisk oppgjør som på ingen måte er over, men som har innledet en langvarig og omfattende korrigeringskampanje som fortsatt pågår. I kampanjen har vi identifisert, isolert, suspendert og ekskludert noen av de ansvarlige for behandlingen av saken i 2017. Andre har meldt seg ut. Videre har vi tatt organisatoriske grep for å sikre en korrekt behandling av eventuelle anklager i framtida.

Spørsmålet om skyld eller uskyld er hovedspørsmålet

Vi holder like fullt fast på at det viktigste spørsmålet i en slik sak er spørsmålet om skyld eller uskyld. Man kan ikke felle dom over en uskyldig fordi det er feil i saksbehandlingen. Hovedsida i spørsmålet mellom behandling og resultat, er resultatet. At resultatet er korrekt er overordna om behandlingen var korrekt. Vi mener også at hovedsida i behandlingen var at den var korrekt, da den la vekt på undersøkelser før man fatter vedtak. Dette er en korrekt, vitenskapelig og prinsipiell tilnærming til spørsmålet.

Videre mener vi at flere av saksbehandlingsfeilene rammet den anklagede i mye større og mer alvorlig grad enn noen andre. Det er altså i hovedsak den anklagde som fortjener en unnskyldning fra forbundet. Vi ber derfor om unnskyldning, og erklærer igjen vår støtte og solidaritet med vedkommende, samt vedkommendes nærmeste familie.

Som vi allerede har vært inne på så har vår organisasjon blitt snudd på hodet etter denne saken. En høyrelinje er drevet ut av organisasjonen og vi har en ny ledelse. Denne nye ledelsen har også vedtatt nye retningslinjer for hvordan varslersaker bør behandles, som vi i grove trekk også vil jobbe for å iverksette i andre organisasjoner. Slik vi ser det har vi dermed både lært av og tatt konsekvensene av feilene i behandlingen av saken i 2017. Samtidig vet vi at det krever kamp og utvikling å bli dyktige i å behandle slike saker. Vi ser det som en del av formann Gonzalos mål om at kadre må være gode kommunister, soldater og administratorer. Å behandle saker korrekt er et politisk spørsmål hovedsakelig, men også et spørsmål om å være en god administrator.

Videre selvkritikk og prinsippet om å gjøre undersøkelser

Forbundet må også ta selvkritikk for andre sider ved saken. Forbundet skulle brutt samarbeidet med anklageren lenge før vedkommende angrep forbundet med denne saken. At dette ikke skjedde var en grov og farlig feil fra den gamle høyredominerte ledelsen, en feil som satte en rekke folk i fare og fikk svært negative konsekvenser. Det føyer seg inn i en lang tradisjon i forbundet for å gi farlige folk en ufortjent tillit. Man har praktisert en linje for at tillit er noe man får umiddelbart, og som man må kjempe iherdig og langvarig for å miste.

Man har praktisert en linje der enkelte overgripere ikke er blitt isolert raskt nok, og der trakassering mot folk innenfor og utenfor forbundet ikke er blitt tatt tak i på god nok måte. Det hviler et tungt ansvar på et kommunistisk forbund, et ansvar forbundet ikke tok før 2018, men som vi i dag forplikter oss til å jobbe iherdig for å leve opp til.

Forbundet må videre ta selvkritikk for elendig sikkerhet, der deler av saksbehandlingen for eksempel foregikk i sosiale medier(!). Det er et uttrykk for den høyrelinja som dominerte i organisasjonen, og som fremmet en naiv og selvsaboterende praksis for sosiale medier og generelt for arbeid på internett. Det er et uttrykk for gjentatte og systematiske brudd på forbundets egne vedtatte regelverk, som allerede var for dårlig, men i det minste bedre enn praksisen til enkelte tillitsvalgte. Arbeidet for å rette opp i dette er på ingen måte fullført i dag. Og vi advarer alle revolusjonære mot å ta lett på slike spørsmål.

Når det er sagt, og når den anklagedes uskyld er vektlagt som hovedsida i saken, må vi igjen slå fast at det er et korrekt prinsipp at varslersaker må undersøkes skikkelig og at man ikke kan konkludere før man har undersøkt. Og dette må skje begge veier. Overgripere må avsløres og isoleres, slik vårt forbund tross alt også har gjort ved flere anledninger.

Videre er det korrekt å gjøre en helhetlig vurdering. Undersøkelsene kan ikke stanse ved analysen. De kan ikke bare bestå i å undersøke alle sider ved saken så grundig man kan. Resultatet av undersøkelsene må sees i sammenheng, vurderes opp mot hverandre i kontekst, og konklusjonen må bevege seg fra analyse til syntese. Man må oppsummere og konkludere.

Et farlig og hensynsløst angrep

Å offentliggjøre denne saken er ikke noe vi tar lett på. Vi mener fortsatt at hensyn til enkeltpersoner må veie tungt. Men den anklagede har selv bedt om å få denne støtten. Og aktivister har bedt om at vi møter saken offentlig for at anklagene ikke skal få stå der uimotsagt. Hensynet til anklageren mener vi i dag faller helt vekk. Vedkommende har selv eksponert seg og anklagene offentlig i en rekke kanaler, og særlig vil vi legge vekt på at vedkommende gjentatte ganger har spredd drapstrusler mot den anklagede og oppfordret sine kontakter i sosiale medier til å følge opp drapstruslene. Vedkommende har for eksempel hånet folk som fantaserer om å banke voldtektsforbrytere men som ikke følger opp i praksis.

Vedkommende har også eksponert andre aktivister og antifascister med navn og forsøkt å eksponere arbeidsmetoder i kampen mot fascismen. Når vedkommende er blitt spurt om det ikke er negativt om nazister angriper Tjen Folket, så har vedkommende sagt at det ikke er noe problem om fascister angriper fascister.

Da vedkommende brøt med aktivistmiljøet som hen var en del av, saboterte hen først Facebook-sidene og -gruppene til et tosifret antall antifascistiske foreninger, kampanjer og lokallag, for eksempel lokallag av Nye SOS Rasisme og Anti-Pegida-kampanjegrupper. De aller fleste av disse og deres ansvarspersoner har vært totalt urelatert til saken eller dem som hen ønsket å angripe og skade. Heller ikke dette virket å være noe problem for vedkommende.

Denne hensynsløsheten og viljen til å skade andre uten hemninger, ligger også til grunn for at vi tar opp saken offentlig. Dette er en farlig person som opererer målbevisst blant politisk og til dels sårbar ungdom. Det er hevet over enhver tvil, og vi kjenner også eksempler på, at vedkommende bruker andre mennesker, og at vedkommende presser, sjikanerer og skader folk. Dette er en adferd som er livsfarlig i politiske miljøer og som ikke kan aksepteres. Det blir feil om vi ser dette, men ikke gjør noe med det.

Angrepene på Tjen Folket har også ført til angrep på organisasjoner og personer i andre land(!). Organisasjoner som har lagt til grunn at vår organisasjon har rett til å undersøke og fatte beslutninger i interne anliggender, og at en varslersak ikke kan etterforskes fra den andre siden av jorda, har blitt møtt med ville verbale angrep og trusler. I enkelte tilfeller har det gått enda lenger.

Identitetsopportunisme og sosiale medier i en giftig cocktail

Alt dette springer ut av en marginal identitetsopportunistisk retning med et visst fotfeste i sosiale medier i vesten. Dette er en tendens som også får næring av krefter som jobber fordekt for å skade radikale miljøer. Det gjelder for eksempel talløse anonyme nettroll som like gjerne kan være nazister eller rene sabotører som noe annet. Sosiale medier er fulle av anonyme profiler som strekker seg langt for å skape forvirring blant revolusjonære. Hvem som er ærlige revolusjonære ungdommer, og hvem som er noe helt annet, er vanskelig å vite sikkert. Men vi ser at stadig flere seriøse revolusjonære grupper og aktivister, bruker mindre og mindre tid og krefter i sosiale medier og at mange deaktiverer kontoer og avstår helt fra det giftige “debattklimaet” i slike fora. Vi ser dette som en positiv og nødvendig utvikling. Facebook, Tumbler, Reddit, Twitter og en rekke andre fora har mange svært uheldige og direkte skadelige karaktertrekk. Alle revolusjonære bør behandle disse med stor varsomhet. Og en av de farlige sidene er hvordan disse er en tumleplass og et klekkeri for intrigemakeri og nettbaserte hetskampanjer.

Vi anbefaler en tekst om identitetsopportunisme publisert av Red Guards Austin for noen år siden, til videre studier i temaet.

On Identity Opportunism

Ideologisk er denne politiske tendensen postmodernistisk og dekonstruktivistisk, den dekonstruerer virkeligheten ved å si at ideer skaper materie, og ikke omvendt (og marxistisk) at materien er opphav til ideene. Den legger større vekt på ord og identitet, enn på økonomi, sosial klasse, andre sosiale forhold eller politisk makt. Den anerkjenner ikke vitenskapelig sannhet men opererer med «min og din sannhet» og teorien om at man bare kan forstå det man selv har opplevd. Den er i sitt vesen liberal og antikommunistisk. Og den må med nødvendighet føre til selvmotsigelser, slik vi ser i denne saken der anklager mot Sam Erbs avvises, mens vedkommende krever å bli trodd fordi «varslere aldri lyver». Eller slik vi ofte ser at identitet settes opp mot identiet, at transaktivisme settes opp mot kvinneaktivisme og så videre. En slik linje må føre til splittelse, og gjør det også overalt der den har fotfeste i politiske miljø i den vestlige verden.

Angrepet og potensielt fatale konsekvenser

Vi offentliggjør her også en del eksempler på anklagerens og hens medsammensvorne sin praksis. Dette viser noe av det sakskomplekset vi har undersøkt og hvordan vi etter en helhetsvurdering konkluderte slik vi gjorde. Det viser også noe av intensiteten og faren som ligger i dette angrepet, og hvor skruppelløst det er.

At angrepene ikke har ført til mer alvorlige konsekvenser er bare et en heldig tilfeldighet. De har selvsagt gjort stor skade for den som er hengt ut og har blitt truet, men kunne også raskt ha ødelagt liv, organisasjoner og ført til vold.

Det må også understrekes at vi fortsatt ikke har fasit på hva angrepene kan føre til. Vi vet ikke hva som kan skje i framtida. Den anklagede er hengt ut med navn og bilde ovenfor titusenvis av mennesker. Anklagene ligger på internett. I flere miljø er det blitt hisset opp til vold og drap. Anklageren og Sam Erbs har igjen og igjen skrevet i forbindelse med saken at man skal skrive “drep voldtektsmenn” med tarmene (!) til den siste voldtektsmannen de dreper, sammen med navn og bilde på den anklagede. Og forbundet Tjen Folket, og alle (?) som de forbinder med forbundet, stemples som fascister. De driver overfor dem som måtte lytte til dem, en kampanje som legitimerer omtrent hva som helst.

Det er verdt å dvele ved dette, for konsekvensene av angrepet kunne på kort sikt blitt fatale – og kan fortsatt bli det. Det er noe som må tas på alvor i vurderingen av saken og behovet for at vi offentliggjør et svar på angrepet.

Avslutning

Avslutningsvis vil vi overfor kamerater og masser understreke at vårt forbund kjemper for alle virkelige ofre for overgrep. Særlig kvinner undertrykkes i dag av patriarkalske strukturer som er vevd sammen med kapitalismen. Vi vil iherdig bekjempe seksuell trakassering og seksuelle overgrep overalt der vi kan. Vi forplikter oss til å skolere våre tillitsvalgte i å håndtere anklager og varsle når de kommer, og å behandle dem prinsipielt og korrekt, å søke sannheten uten forutinntatthet og å kjempe for å avsløre og isolere overgripere fra alle miljø der vi har noen innflytelse. Vi skal kjempe for at ingen som opplever trakassering eller overgrep skal være redde for å varsle vårt forbund, og at de skal være trygge på at vi behandler saker med det største alvor og at trakassering og overgrep får konsekvenser.

Vi understreker at fremtidig saksbehandling ikke vil skje i full offentlighet og at vi heller ikke i denne saken ville gått ut offentlig, om det ikke var for at det ble drevet, og fortsatt blir drevet, en svertekampanje mot oss i sosiale medier.

Vårt forbund har isolert overgripere ut av våre miljø ved flere anledninger de siste 10 årene. I et enkelt og særlig alvorlig tilfelle, der vedkommende ble angiver og informant, har vi valgt å eksponere vedkommende offentlig med fullt navn. Kampen mot overgripere ser vi i særlig forbindelse med kampen mot kvinneundertrykking og vold mot kvinner. Å slå ned på overgripere og isolere dem fra revolusjonære bevegelser er avgjørende viktig for vårt forbund.

Vi mener det i hovedsak er det vi har gjort i denne saken også, tross våre feil og mangler, der vi gjennom grundige undersøkelser og diskusjoner har avslørt en overgriper som med en kynisk og skruppelløs agenda har forsøkt å ødelegge et liv og en bevegelse.

Tjen Folket – kommunistisk forbund, Norge

Mai 2019

Vedlagt er noe dokumentasjon fra praksis i sosiale medier. Dette er på ingen måte en fullstendig oversikt, og er kun ment for å gi et inntrykk og noen eksempler. Det dokumenterer tydelig forbindelsen mellom anklageren og Sam Erbs, samt den politiske linjen de følger for angrep på den revolusjonære bevegelsen.

Dokumentasjon:

Anklagerens profiler er markert med en oransje firkant over profilbildet.

Luca (anklageren) forsvarer overgriperen Sam Erbs:

Dobbeltmoral:

Angiveri:

Ny versjon:

En annen versjon:

Sier saken er offentlig:

En oppfordring til vold:

Om infiltrasjon av nazister:

Eksponering og drapstrusler:

Sometimes fash targets fash:

Annet som kan være relevant:

Standard