Uttalelser

Rød Front – Opprop for en kjempende 1. mai

Arbeidere og undertrykte i alle land, foren dere!

Opprop for en kjempende 1. mai

For en proletarisk og internasjonalistisk 1. mai mot krise og represjon

 1. Rød Front oppfordrer alle røde og revolusjonære, alle antiimperialister og antifascister, alle arbeidere og undertrykte, til å gå UT PÅ GATA 1. MAI for å markere arbeidernes internasjonale kampdag mot kapitalistisk krise og represjon. Vi kan beskytte oss selv og hverandre med masker og hansker, og ved å holde oss hjemme om vi har symptomer, men vi aksepterer ikke at sosialdemokratiet forsøker å «avlyse» 1. mai.
 2. Krisa i kapitalismen er ikke hovedsakelig en «coronakrise». Den kapitalistiske økonomien eksploderer i en ny syklisk krise omtrent hvert tiende år. Dagens krise følger krisene og resesjonene i 1990-93, 1998-2002 og 2008-2009. I 200 år har kapitalistiske systemet gått inn i krise med 8 til 10 års mellomrom. Krisa er en del av kapitalismen. De kalles «bankkrise», «IT-krise», «finanskrise», «oljekrise» eller «coronakrise» kun på grunnlag av de aktuelle omstendighetene eller hvor krisa først kommer til uttrykk, men disse navnene beskriver aldri den virkelige årsaken til krisa.
 3. Krisa skyldes ingenting annet enn kapitalismen selv. Karl Marx forklarte allerede på 1800-tallet om årsakene til kapitalismens kriser. På den ene sida betyr kapitalismen at hele samfunnet veves sammen i en felles økonomi. De forskjellige markedene, produsentene, forbrukerne, bedriftene og bransjene blir mer og mer avhengig av hverandre. På den andre sida styres økonomien av en liten kapitalistisk herskerklasse og deres strev etter å tjene stadig mer penger. Samtidig som økonomien skriker etter planlegging og orden, blir det bare mer og mer kaos og konkurranse, fordi det er kapitalen som rår, og ikke arbeiderklassen. Kapitalistene må hele tiden tjene mer penger, men de vil også hele tiden holde lønna lavest mulig. I tillegg konkurrerer kapitalistene hele tiden med hverandre. Resultatet er at det etterhvert produseres for mange varer i forhold til kjøpekrafta. Det blir overproduksjon og vi får overproduksjonskriser. Også dagens krise er en overproduksjonskrise.
 4. Krisa slår hardt ut i norsk og vestlig økonomi, men de som får betale hardest er massene i de fattigste landene. Milliarder av mennesker i Asia, Afrika og Latin-Amerika lever allerede i fattigdom og nød. De opplever allerede mangel på rent drikkevann, trusselen fra kurerbare sykdommer og fare for matmangel. De mangler ingenting fordi det lages for lite av dette, men fordi de ikke har penger. De mangler kjøpekraft fordi de plyndres og utbyttes av imperialister og kapitalister, hovedsakelig i USA og Europa. De imperialistiske landene opplever ikke den samme skrikende nøden i like stort omfang. Men arbeidere i disse landene må likevel stå sammen med verdens fattigste og mest undertrykka. Det betyr ikke at vi ikke at klassen ikke skal forsvare seg mot angrep på sine rettigheter og at krisas byrder lemper over på folket, men at vi samtidig må føre solidarisk og kompromissløs kamp mot imperialistiske kriger og økt utbytting i den tredje verden.
 5. Sammen med den økonomiske krisa viser kapitalismen at den ikke er i stand til å løse problemene for klima og miljø. Den viser også at krigene for makt og penger fortsetter, slik vi ser i Syria, Irak, Afghanistan, Libya, Jemen, Palestina og så videre og så videre. Kapitalisme betyr krise, krig og klimaødeleggelse. Krisa i kapitalismen betyr også økt represjon, det vil si mer politi og militær, mer overvåking, mer vold og undertrykking fra herskerne mot massene. Overalt ser vi nå at koronaviruset brukes som påskudd for å stenge mennesker inne og hindre folk i å organisere seg og kjempe mot arbeidsløshet og fattigdom. Det innføres portforbud og portforbud håndheves med vold. Hvorfor? Fordi herskerne skjelver fordi de vet krisa kan føre til ukontrollerbart raseri fra massene.
 6. I 200 år har den moderne arbeiderklassen – proletariatet – blitt stadig større og kjempet stadig hardere. Proletariatet begynte som en liten klasse av fabrikk- og gruvearbeidere i Europa, og er i dag verdens største sosiale klasse. Milliarder av mennesker er i dag lavtlønna lønnsarbeidere som selger arbeidskrafta si til kapitalister. Dette er vår klasse, og den har måttet kjempe og blø for hvert eneste framskritt. Hver krone i lønnsøkning og hver time fritid har vår klasse måttet krige seg til mot kapitalistene og kapitalistene har gjort kampen langtrukken og blodig. Hver gang krisa kommer så fjernes en rekke av framskrittene av herskerne og kapitalistene forsøker å bruke anledningen til å senke reallønna og få arbeidsfolk til å gjøre mer gratisarbeid.
 7. Klassekampen fortsetter gjennom hele kapitalismens eksistens, og den vil fortsette til kapitalismen er avskaffa over hele jorda. Kapitalismen er kapitalistenes system. Det er som skapt for dem og gjør dem rike og mektige. Proletariatet derimot kjemper for sosialismen og kommunismen. Sosialismen opprettes av proletariatets diktatur, av vår egen stat, og er vårt system. Sosialismen er begynnelsen av prosessen som fjerner klassene for alltid. Klassene visner etter at all produksjon er gjort fullt og helt til felleseiendom, og ved at prinsippet for fordeling av både plikter og rettigheter blir «fra enhver etter evne til enhver etter behov». Kommunismen er framtida og vil oppstå av historisk nødvendighet fra klassekampen som proletariatet tvinges til å føre helt fram til endelig seier.
 8. Gjennom 200 år har proletariatet ført klassekamp og lært av denne. Lærdommene er oppsummert i proletariatets egen ideologi: marxismen-leninismen-maoismen, hovedsakelig maoismen. Maoismen er det tredje og høyere stadiet av proletariatets egne og eneste ideologi. Blant lærdommene er innsikt i hvordan vi må organisere oss og kjempe. Vi har lært at kapitalismen bare kan avskaffes gjennom folkekrig ledet proletariatets eget parti: kommunistpartiet. Kommunistpartiet fører den revolusjonære kampen gjennom folkehæren, proletariatets egen hær, og bygger opp den nye arbeiderstaten gjennom en samla front, enhetsfronten, som samler og organiserer hele folket under proletariatets ledelse.
 9. Over hele verden kjemper massene mot kapitalismen. I 2018 og 2019 så vi et voldsomt oppsving for folkets kamper på alle kontinenter. Det er nok å nevne Chile, Ecuador, Frankrike, Libanon, Irak og Hong Kong, som bare er noen av landene som har eksplodert i folkelig kamp og motstand de siste par åra. Fremst av alle kampene er folkekrigene under ledelse av maoistiske kommunistpartier, i Peru, Tyrkia, Filippinene og India. Disse fire utgjør sammen aksen og spydspissen i den proletariske verdensrevolusjonen. Hvert år gir folkets beste sønner og døtre sitt liv i disse kampene. Rød Front vil løfte fram revolusjonens martyrer på 1. mai.
 10. Rød Front markerer 1. mai med en kampanje fra 1. april til 1. mai. Vi vil overvinne de vanskelighetene og begrensningene som pandemi, represjon og krise legger i veien for oss. Vi vil propagandere vårt slagord «Arbeidere og undertrykte i alle land, foren dere!» og agitere for at folk kjemper og gjør motstand mot krise og represjon. Vi oppfordrer alle revolusjonære til å ta del i kampanjen.
 11. Selve 1. mai kan ikke avlyses verken av de sosialdemokratiske LO-lederne eller av den borgerlige staten. Årsaken til de store problemene med viruspandemien i dag er politikernes rasering av helsevesenet, manglende beredskap og deres handlingslammelse i møte med viruset. Politikerne har igjen sviktet folket, og de vil selvsagt at folk holder seg inne i stedet for å møte den økonomiske krisa med kamp og motstand.
 12. Vi oppfordrer alle som er i risikogrupper til å ta vare på seg selv. Vi oppfordrer alle andre til å ta de nødvendige hensyn og ikke utsette folk med underliggende sykdommer og eldre for mulig smitte. Vioppfordrer til å bruke hansker og masker om man tar del i demonstrasjoner og større forsamlinger. Vi oppfordrer til å vaske hender grundig og ofte, og hver gang man går ut og inn til og fra aktiviteter med andre. Det er enhver revolusjonærs plikt å gjøre sitt for redusere risikoen for å spre smitte. For å gjøre dette må man også holde seg oppdatert på vitenskapelig baserte råd. Vi oppfordrer alle arrangører til utarbeide særegne retningslinjer og å ta forhåndsregler for å gjøre arrangementer så trygge mot smittespredning som mulig.
 13. Det er likevel ikke noe alternativ å splitte og isolere arbeiderklassens bevegelser til smitten er vekk eller vaksiner er på plass først om et år eller om atten måneder. Videre ser vi at busser, byggeplasser, kjøpesentre og butikker er i aktivitet. Kapitalistene har på ingen måte stengt ned produksjonen og arbeidsfolk flest har ingen anledning til hjemmekontor. Kan man gå på jobb så kan man også protestere mot kutt, represjon, arbeidsløshet og de fundamentale manglene i helsevesenet, som kapitalistene og deres politikere må holdes ansvarlige for. Seneste informasjon fra helseesperter sier at Covid 19 ikke er luftbåren smitte, noe som tyder på at maskering og hansker er effektivt, så lenge man kombinerer dette med håndvask og andre hygienetiltak.
 14. Vi kan ikke sitte inne i atten måneder under den største krisa siden 1930-tallet. Om arbeiderklassen sitter inne vil alle byrdene av krisa lempes over på våre skuldre. Politikere i alle land forenes nå i tiltak for at arbeidere og undertrykte skal betale for krisa i systemet. Dette systemet som kapitalistene profiterer på, som har gitt dem overflod av makt og et liv i luksus på arbeiderklassens rygg. Til arbeiderklassen har systemet gitt arbeidsløshet, gjeldsslaveri, uro, sykdommer, matmangel og nød. Kapitalistene og deres politikere sørger for krisepakker til de rike, og sender regninga til de fattigste. Over hele verden vil folket kjempe mot krisekuttene, og på 1. mai står proletariatet – vår klasse – forent tvers over alle grenser, land og kontinenter.

Vår fane er rød og 1. mai er vår dag!

Ut på gata 1. mai – mot kapitalistisk krise og represjon!

Arbeidere og undertrykte i alle land, foren dere!

Rød Front, april 2020

Standard