Uttalelser

Om et identitetsopportunistisk angrep

Først: Vi går inn på flere forhold i denne artikkelen, men det er også svært mye vi ikke behandler. Dette er altså slett ikke en sak som behandler alt ved saken vi skriver om, alle detaljer eller alle vitnemål eller vurderinger. Selv enkelte viktige elementer er utelatt både av hensyn til lengde på saken og personvernhensyn.

Engelsk oversettelse

Innledning

Vinteren 2017 ble en antifascistisk aktivist på Vestlandet anklaget for voldtekt av sin tidligere kjæreste. Anklagen ble fremsatt overfor en tillitsvalgt i en organisasjon, med den følgen at den anklagede ble suspendert på dagen og undersøkelser umiddelbart ble iverksatt.

Vi har ikke tidligere kommentert saken offentlig, selv om anklagene i løpet av 2017 ble gjort til en offentlig sak av anklageren. Denne ga etterhvert en stor spredning for sin framstilling, godt hjulpet av sitt internettbaserte politiske miljø, hovedsakelig fra USA. Saken fikk alvorlige konsekvenser for den anklagede, med eksponering overfor nazister og en serie volds- og drapstrusler. Det fikk også konsekvenser for vedkommendes nære familie.

Saken fikk også konsekvenser for det kommunistiske forbundet Tjen Folket og, kanskje i enda større grad, for organisasjoner som forbundet har et vennskapsforhold til i andre land – særlig i USA og Sverige. Et lite, men ivrig miljø har iherdig arbeidet for å så splid og bruke saken til å angripe forbundets venner i inn- og utland. Etterhvert vanlige teknikker fra kampanjer på sosiale medier og klassisk intrigemakeri er blitt brukt i denne saken. Vi kan nevne teknikker som å vri på sannheten, utelate viktig informasjon, bevisst lyve, redigere skjermbilder, oversette feil, å eksponere av enkeltpersoner, sjikane, isolasjonsforsøk og så videre.

Likevel har ingen kommunistiske organisasjoner brutt sine forbindelser med Tjen Folket på grunn av dette. De har forsvart oss og akseptert at vår behandling av saken i hovedsak har vært korrekt, til tross for at enkelte grupper har fått mye hets på grunn av dette. Forsøket på å isolere forbundet både nasjonalt og internasjonalt har altså slått fullstendig feil.

Forbundet har ikke kommentert saken offentlig tidligere. Det vil vi nå oppsummere som en feil fra vår side, selv om vi på ingen måte mener det er noe prinsipp at anklagesaker skal behandles i offentligheten. Men i denne saken har det betydd at aktivisten som fikk anklagen knyttet til sitt navn, og vil fortsette å ha det lenge, ikke har fått noen offentlig støtte fra forbundet. Forbundet har stått på vedkommende sin side i en rekke sammenhenger, men altså ikke offentlig. Det har også betydd at bare angrepet er blitt stående uimotsagt i mange fora, slik at forbundet har framstått som skyldig i å ikke behandle saken korrekt og med stort alvor.

At man ikke har publisert noe offentlig kommer i hovedsak av at vi har ønsket å beskytte alle involverte. Vi har tenkt at mer oppmerksomhet rundt saken ville føre til mer press. Vi har tenkt at anklager, om de er sanne eller usanne, og behandlingen av dem, slett ikke er en sak for offentligheten. Særlig ikke de mange private detaljene som inngår i slike. Vi har tenkt på involverte sin helse og alder, da både anklager og anklagede er unge personer.

Når vi nå likevel publiserer en uttalelse om saken, kommer det av et krav og ønske fra nye kamerater, fra unge aktivister, fra enkelte av forbundets venner og fra personen som ble anklaget i 2017 selv og har måttet leve med hets og trakassering siden da, og fortsatt den dag i dag. Vi har lyttet til dette, og konkludert med at de har rett i kritikken mot forbundet. Vi skulle ha publisert en offentlig uttalelse tidligere, for den anklagede sin skyld og for forbundet selv.

Vi må også innledningsvis understreke at i ettertid er det skrevet mye i sosiale medier som ikke stemmer med virkeligheten. Det hevdes for eksempel at forbundet har ekskludert anklageren, men hen meldte seg ut før saken var ferdig behandlet. Det hevdes at den anklagede har innrømmet overgrep, noe vedkommende aldri har gjort. Nesten alt ved saken har blitt fordreid der den omtales, gjerne av anonyme profiler. Også personer som hevder de forsvarer forbundet, har skrevet feilaktige ting og uttalt seg på en måte vi tar sterk avstand fra. Vi ønsker ikke et slikt “forsvar”. Vi ser med stor skepsis på hvilken funksjon enkelte sosiale medier nå inntar i å desorganisere og fragmentere den såkalte “venstresida” med rykter og drama, i tillegg til den enorme sikkerhetsrisikoen som er iboende i disse strukturene.

Anklage om overgrep settes fram og undersøkelser iverksettes

Som sagt innledningsvis, i julen 2016/2017 ble en tillitsvalgt kontaktet av en aktivist. Vedkommende anklaget sin kjæreste gjennom flere år, også aktivist samme sted som anklageren, for voldtekt. Den anklagede ble da umiddelbart suspendert fra sin primære organisering, og ledelsen iverksatte undersøkelser.

Gjennom samtaler med anklager ble det avklart at påstanden var et enkelt tilfelle av sex uten samtykke og etterhvert kom anklager om at den anklagede hadde presset kjæresten til sex ved «guilt-tripping» ved flere anledninger. Den anklagede nektet hele tiden for at dette var sant. Anklagede hevdet tvert om at den omtalte episoden skjedde med gjentatt verbalt samtykke og kjente seg ikke igjen i å ha utøvd press. Ved nærmere samtaler var den anklagedes versjon heller den at det var anklager som hadde brukt et visst press i flere sammenhenger. At den anklagede likevel visste hvilken episode det ble referert til skyldtes spesielle omstendigheter, men sto fast på at anklager hadde vært både verbalt samtykkende og aktiv.

Samtalene avdekket inkonsistens i fremstillingen av påstanden. Anklager sa også at hen hadde dårlig hukommelse, at episoden skjedde 1-2 år tidligere og at detaljer var uklare. Dermed ble framstillingen og anklagen noe usammenhengende. Dette står i motsetning til hva vedkommende senere har hevdet offentlig. Offentlig har vedkommende framstått som klarere, men anklagene har også der forandret seg og variert. Det har også hele veien vært sprik mellom andre påstander.

Konsekvent og fra begynnelsen av, har anklager ytret seg negativt til at anklagen ble undersøkt. Vedkommende har krevd å bli trodd uten undersøkelser, og krevd en øyeblikkelig eksklusjon som følge av anklagen. Dette kunne forbundet ikke akseptere som krav.

Gjennom undersøkelser kom det fram at det et halvt år tidligere var satt fram et muntlig varsel mot personen som nå leverte en anklage. Varselet gjaldt bekymring om at anklager drev psykisk mishandling, eller noe som liknet, mot sin partner. Dette varslet ble fulgt opp, men i liten grad, av en ansvarlig på Vestlandet. Oppfølgingen besto i at den nå anklagede ble spurt om det gikk bra. Dette hadde også andre spurt om tidligere, etter episoder som vakte bekymring hos noen tillitsvalgte.

Under undersøkelsene av anklagen ble det en debatt om saken internt i forbundet. Særlig om behandlingen og oppfølgingen av saken. Midt i denne debatten kom det et nytt varsel mot anklageren. Varselet besto i at vedkommende ble anklaget for å ha forsøkt å presse en annen aktivist til seksuelt samkvem og utsatt vedkommende for seksuell trakassering. Dette varselet ble vurdert som troverdig, og det var flere vitner som forsterket troverdigheten.

Identitetsopportunisme mot maoisme

Forut for saken hadde anklager angrepet forbundets politiske linje i flere spørsmål. Et av disse skjedde offentlig i sosiale medier. Vedkommende angrep forbundet offentlig og gjennom flere kanaler, samt i samtaler med folk i og utenfor organisasjonen, for antisemittisme. Anklagen var basert på at det som da var forbundets Facebook-side publiserte en tegning mot Israel lagd av kunstneren LaTuff fra Latin-Amerika.

Anklager hadde også over lengre tid postet angrep i sosiale medier mot «SWERF»-er. «SWERF» står for «Sex-Worker Exclusive Radical Feminist» og vedkommende mente at alle som er for kvinnekamp men kjemper mot prostitusjon er «SWERF», altså var forbundet hen selv hevdet å støtte, blant annet gjennom bilder fra forbundets aktiviteter, et «SWERF»-forbund. Hen oppfordret i sosiale medier til vold mot «SWERF»-er ved flere anledninger. Men vedkommende reiste aldri diskusjonen med forbundet. På den ene siden gikk hen på møter og i demonstrasjoner med «SWERF»-er, på den andre siden mente hen at «SWERF»-er må dø.

Forbundet ble også i ettertid anklaget for å være «TERF»-er. «TERF» står for «Trans-Exclusive Radical Feminists». Det hører her med at forbundet ikke er radikalfeminister. Men dette er en anklage som rammer mange folk og grupper innenfor kvinnebevegelsen. Noen ganger med rette, andre ganger ikke. Forbundet ser ikke seg selv som transekskluderende. Vi står helt og fullt bak transfolk sin kamp og motstand, for utvidede rettigheter og mot diskriminering og undertrykking. Anklager hevdet tillitsvalgte brukte feil pronomen for å beskrive hen, men har i flere år sagt at på engelsk vil hen kalles they/them, men på norsk har vedkommende sagt at hen likevel vil kalles «hun». Dette har vedkommende skrevet i klartekst til andre aktivister, men i kjølvannet av denne saken har disse blitt «TERF» fordi de har gjort som de fikk beskjed om.

Vi kan definere identitetsopportunisme som det å bruke og gjøre et våpen ut av en identitet på en opportunistisk måte. Å kreve gjennomslag for noe basert ikke på at det er korrekt, men på grunn av hvem som krever det – eller hvem man krever det på vegne av. Vi har for eksempel mange ganger opplevd at hvite stiller krav om gjennomslag for sin politiske linje “på vegne av” ikke-hvite. Og gjerne mot folk som faktisk ikke er hvite men er uenig med kravet. Dette er en tydelig tendens i mange bevegelser, og særlig småborgerlige opportunistiske tendenser ikler seg undertrykte gruppers navn for å forsøke å vinne oppslutning i radikale eller revolusjonære bevegelser.

Anklagerens nærmeste allierte er sabotør og overgriper

Anklager pleier fortsatt, og gjennom flere år, et nært forhold til Sam Erbs som er eksponert av aktivistmiljøer i USA som en svært farlig person, som en sabotør og overgriper. Vedkommende skriver på internett at Sam Erbs var den som oppfordret hen til å anklage eks-kjæresten og forbundet.

Description of Sam Erb’s Behaviors and Conduct

Anklager avslører sin egen alvorlige dobbeltstandard, da vedkommende krevde at sin tidligere partner skulle ekskluderes fra aktivistmiljøer uten undersøkelser, og har sagt at varslere alltid har rett, mens vedkommende beskytter Sam Erbs og hevder at anklagene mot Erbs ikke skal tas alvorlig. Erbs forsvares, anklagene mot Erbs bagatelliseres, og Erbs er fortsatt nær venn og politisk alliert. Kampen de sammen fører er en kamp som i hovedsak retter seg mot den maoistiske bevegelsen i USA og Europa. Våpenet de bruker er en blanding av identitetspolitikk, opportunisme og intrigemakeri.

Videre har anklageren gjennom flere år utvist en ekstrem adferd i sosiale medier, med «outing» og «doxing» av folk, med drapstrusler og oppfordringer til individuell vold mot «SWERF»-er og «TERF»-er og «pedoer», der terskelen har vært lav for å definere folk som dette, med uthenging av folk som pedofile uten godt grunnlag og med forfølgelse og trakassering på nett av en lang rekke enkeltpersoner.

Anklager har i andre sammenhenger brukt ordet “sexarbeider” om barneprostituerte. Vi mener dette er forkastelig, og at det er enda et eksempel på at vedkommende ikke er noen konsekvent motstander av seksuelle overgrep.

Forbundet konkluderte med at den anklagede er uskyldig

Det kommunistiske forbundet Tjen Folket gjorde grundige undersøkelser og en omfattende helhetsvurdering av saken. Ledelsen konkluderte med at det med overveiende sannsynlighet ikke var hold i anklagen og at den anklagede aktivisten var og er uskyldig, og at det tvert imot er anklageren som er overgriperen.

Det ble ført lange og til dels harde diskusjoner i ledelsen og i organisasjonen, men tross store uenigheter om behandling av saken og sider ved behandlinga, var det svært stor enighet om konklusjonen. Og vår ledelse i dag er helt forent om at den anklagede var uskyldig i anklagen, og at vedkommende helt urettmessig er blitt utsatt for en skitten, manipulativ og farlig kampanje. I tillegg har kampanjen hatt en klar politisk slagside, og de som har stått bak den har ikke hatt noen skrupler, for eksempel har de angrepet en rekke folk og grupper helt uten forbindelse til saken, de har frydet seg over at nazister har grepet fatt i saken og de har påført alvorlig skade mot antifascistiske miljø.

Før den endelige konklusjonen fra ledelsen var lagt fram for organisasjonen, brøyt anklageren med forbundet. Dette skjedde offentlig og uten noe forhåndsvarsel, i et velregissert angrep mot den anklagede med navn og bilde. Også forbundet ble angrepet, og flere personer ble eksponert med navn med påstanden om at de var representanter for forbundet. Angrepet var ikke bare offentlig, det var i hovedsak utformet på engelsk for et internasjonalt, hovedsakelig US-amerikansk, publikum. Dette skjedde i tett samarbeid med Sam Erbs og med støtte fra vedkommendes kontakter i sosiale medier.

I angrepet ble det satt fram en rekke løgner. Det ble lagt fram et «bevis» for at den anklagede var skyldig; et utklipp fra en messenger-chat-logg der den anklagede innrømmet å ha gjort «noe galt». Den anklagede har senere hele tiden sagt at dette kun var for å forsøke å dempe konflikten. Vedkommende mente ikke å innrømme skyld for noe, men bare å si noe generelt for å ikke si imot og gjøre situasjonen verre. Dette var basert på noen år med parforhold og erfaringer med at det ikke ville gjøre situasjonen bedre å si imot. Forbundets ledelse mener man ikke kan legge avgjørende vekt på en slik privat chat-logg, særlig da den anklagede ikke sier noe eksplisitt eller konkret.

Selvkritikk og korrigeringskampanje i forbundet

Som sagt innledningsvis skrev Tjen Folket ingen offentlige uttalelser om saken i 2017. Dette ble begrunnet med å beskytte både anklager og anklagede, og særlig av hensyn til de involverte. I ettertid må vi ta selvkritikk for dette, da dette har gjort at anklagerens versjon har fått stå tilnærmet uimotsagt offentlig. Derimot ble en rekke personer kontaktet direkte av enkeltpersoner som ønsket å gi en annen versjon enn den offentlige. Og organisasjoner i utlandet fikk en orientering om prosessen og forbundets vurderinger.

Videre må vi i dag ta selvkritikk for noen svært graverende feil i behandlingen av saken. Særlig tar vi sterk avstand fra at anklager ble møtt med «det er synd at du føler deg voldtatt» da vedkommende varslet en eldre aktivist. Dette er forkastelig, og i strid med hvordan en varsler skal møtes. Forbundet har ingen form for samarbeid med denne eldre aktivisten i dag, etter et politisk oppgjør våren 2018. Vi mener måten anklager ble møtt på, uansett hvor feil vi i dag mener anklagen var, strider mot våre prinsipper og vi ser dette som et uttrykk for den feilaktige politiske linja til vedkommende som skrev dette.

Det er også andre utsagn vi vil ta avstand fra. Et slikt var utsagnet om at «mas om sex er ikke voldtekt», noe som hovedsakelig satte den anklagede i et dårlig lys. Vedkommende ble anklaget for å ha mast seg til sex, noe vedkommende benektet hele tiden. Men en aktivist «forsvarte» altså vedkommende med å si i sosiale medier at slikt ikke er voldtekt. Vårt forbund mener at å presse noen til sex er et overgrep. Vi mener sex krever verbalt eller nonverbalt samtykke. Uansett har den anklagede hele tiden benektet at vedkommende maset eller presset til seg sex, og vi fester lit til dette etter våre undersøkelser og vurderinger.

Det ble også gjort andre feil i behandlingen av saken, for eksempel at suspenderte ble invitert til å delta i en demonstrasjon lokalt. Vi mener som prinsipp, og vil for framtiden håndheve som praksis, at suspenderte skal holde seg vekk fra all politisk aktivitet med andre aktivister, om det er satt fram alvorlige anklager. Det vil si også aktivitet i andre politiske organisasjoner enn den som har vedtatt suspensjonen.

Behandlingen av denne saken, og feil gjort i den, var en del av det som ble kritisert i et politisk oppgjør i forbundet våren 2018. Dette oppgjøret innledet forbundets første store korrigeringskampanje. Denne rettet seg mot det gamle lederskapet og den høyreopportunistiske linja som det har ført gjennom hele forbundets eksistens fram til da. Vi ser flere av feilene i saken, og flere av hendelsene som beredte grunnen for saken, som uttrykk nettopp for denne opportunistiske høyrelinja. Som eksempler på slike feil, som la grunnlaget for at det ble en slik sak, kan vi nevne en mangelfull linje for sikkerhet og organisasjonsvern, en elendig kaderpolitikk og en tilnærming til politiske motsigelser blottet for prinsippfasthet. Hvordan et forbund som kjemper mot prostitusjon kan samarbeide tett med noen som mener kvinnekamp mot prostitusjon er «SWERF» og at «SWERF»-er bør drepes, er rimelig absurd.

Som ledelse og forbund har vi et kollektivt ansvar for det som gjøres i vårt navn. Og dette har vært en del av det store politisk oppgjøret som begynte i 2018. Dette er et selvkritisk oppgjør som på ingen måte er over, men som har innledet en langvarig og omfattende korrigeringskampanje som fortsatt pågår. I kampanjen har vi identifisert, isolert, suspendert og ekskludert noen av de ansvarlige for behandlingen av saken i 2017. Andre har meldt seg ut. Videre har vi tatt organisatoriske grep for å sikre en korrekt behandling av eventuelle anklager i framtida.

Spørsmålet om skyld eller uskyld er hovedspørsmålet

Vi holder like fullt fast på at det viktigste spørsmålet i en slik sak er spørsmålet om skyld eller uskyld. Man kan ikke felle dom over en uskyldig fordi det er feil i saksbehandlingen. Hovedsida i spørsmålet mellom behandling og resultat, er resultatet. At resultatet er korrekt er overordna om behandlingen var korrekt. Vi mener også at hovedsida i behandlingen var at den var korrekt, da den la vekt på undersøkelser før man fatter vedtak. Dette er en korrekt, vitenskapelig og prinsipiell tilnærming til spørsmålet.

Videre mener vi at flere av saksbehandlingsfeilene rammet den anklagede i mye større og mer alvorlig grad enn noen andre. Det er altså i hovedsak den anklagde som fortjener en unnskyldning fra forbundet. Vi ber derfor om unnskyldning, og erklærer igjen vår støtte og solidaritet med vedkommende, samt vedkommendes nærmeste familie.

Som vi allerede har vært inne på så har vår organisasjon blitt snudd på hodet etter denne saken. En høyrelinje er drevet ut av organisasjonen og vi har en ny ledelse. Denne nye ledelsen har også vedtatt nye retningslinjer for hvordan varslersaker bør behandles, som vi i grove trekk også vil jobbe for å iverksette i andre organisasjoner. Slik vi ser det har vi dermed både lært av og tatt konsekvensene av feilene i behandlingen av saken i 2017. Samtidig vet vi at det krever kamp og utvikling å bli dyktige i å behandle slike saker. Vi ser det som en del av formann Gonzalos mål om at kadre må være gode kommunister, soldater og administratorer. Å behandle saker korrekt er et politisk spørsmål hovedsakelig, men også et spørsmål om å være en god administrator.

Videre selvkritikk og prinsippet om å gjøre undersøkelser

Forbundet må også ta selvkritikk for andre sider ved saken. Forbundet skulle brutt samarbeidet med anklageren lenge før vedkommende angrep forbundet med denne saken. At dette ikke skjedde var en grov og farlig feil fra den gamle høyredominerte ledelsen, en feil som satte en rekke folk i fare og fikk svært negative konsekvenser. Det føyer seg inn i en lang tradisjon i forbundet for å gi farlige folk en ufortjent tillit. Man har praktisert en linje for at tillit er noe man får umiddelbart, og som man må kjempe iherdig og langvarig for å miste.

Man har praktisert en linje der enkelte overgripere ikke er blitt isolert raskt nok, og der trakassering mot folk innenfor og utenfor forbundet ikke er blitt tatt tak i på god nok måte. Det hviler et tungt ansvar på et kommunistisk forbund, et ansvar forbundet ikke tok før 2018, men som vi i dag forplikter oss til å jobbe iherdig for å leve opp til.

Forbundet må videre ta selvkritikk for elendig sikkerhet, der deler av saksbehandlingen for eksempel foregikk i sosiale medier(!). Det er et uttrykk for den høyrelinja som dominerte i organisasjonen, og som fremmet en naiv og selvsaboterende praksis for sosiale medier og generelt for arbeid på internett. Det er et uttrykk for gjentatte og systematiske brudd på forbundets egne vedtatte regelverk, som allerede var for dårlig, men i det minste bedre enn praksisen til enkelte tillitsvalgte. Arbeidet for å rette opp i dette er på ingen måte fullført i dag. Og vi advarer alle revolusjonære mot å ta lett på slike spørsmål.

Når det er sagt, og når den anklagedes uskyld er vektlagt som hovedsida i saken, må vi igjen slå fast at det er et korrekt prinsipp at varslersaker må undersøkes skikkelig og at man ikke kan konkludere før man har undersøkt. Og dette må skje begge veier. Overgripere må avsløres og isoleres, slik vårt forbund tross alt også har gjort ved flere anledninger.

Videre er det korrekt å gjøre en helhetlig vurdering. Undersøkelsene kan ikke stanse ved analysen. De kan ikke bare bestå i å undersøke alle sider ved saken så grundig man kan. Resultatet av undersøkelsene må sees i sammenheng, vurderes opp mot hverandre i kontekst, og konklusjonen må bevege seg fra analyse til syntese. Man må oppsummere og konkludere.

Et farlig og hensynsløst angrep

Å offentliggjøre denne saken er ikke noe vi tar lett på. Vi mener fortsatt at hensyn til enkeltpersoner må veie tungt. Men den anklagede har selv bedt om å få denne støtten. Og aktivister har bedt om at vi møter saken offentlig for at anklagene ikke skal få stå der uimotsagt. Hensynet til anklageren mener vi i dag faller helt vekk. Vedkommende har selv eksponert seg og anklagene offentlig i en rekke kanaler, og særlig vil vi legge vekt på at vedkommende gjentatte ganger har spredd drapstrusler mot den anklagede og oppfordret sine kontakter i sosiale medier til å følge opp drapstruslene. Vedkommende har for eksempel hånet folk som fantaserer om å banke voldtektsforbrytere men som ikke følger opp i praksis.

Vedkommende har også eksponert andre aktivister og antifascister med navn og forsøkt å eksponere arbeidsmetoder i kampen mot fascismen. Når vedkommende er blitt spurt om det ikke er negativt om nazister angriper Tjen Folket, så har vedkommende sagt at det ikke er noe problem om fascister angriper fascister.

Da vedkommende brøt med aktivistmiljøet som hen var en del av, saboterte hen først Facebook-sidene og -gruppene til et tosifret antall antifascistiske foreninger, kampanjer og lokallag, for eksempel lokallag av Nye SOS Rasisme og Anti-Pegida-kampanjegrupper. De aller fleste av disse og deres ansvarspersoner har vært totalt urelatert til saken eller dem som hen ønsket å angripe og skade. Heller ikke dette virket å være noe problem for vedkommende.

Denne hensynsløsheten og viljen til å skade andre uten hemninger, ligger også til grunn for at vi tar opp saken offentlig. Dette er en farlig person som opererer målbevisst blant politisk og til dels sårbar ungdom. Det er hevet over enhver tvil, og vi kjenner også eksempler på, at vedkommende bruker andre mennesker, og at vedkommende presser, sjikanerer og skader folk. Dette er en adferd som er livsfarlig i politiske miljøer og som ikke kan aksepteres. Det blir feil om vi ser dette, men ikke gjør noe med det.

Angrepene på Tjen Folket har også ført til angrep på organisasjoner og personer i andre land(!). Organisasjoner som har lagt til grunn at vår organisasjon har rett til å undersøke og fatte beslutninger i interne anliggender, og at en varslersak ikke kan etterforskes fra den andre siden av jorda, har blitt møtt med ville verbale angrep og trusler. I enkelte tilfeller har det gått enda lenger.

Identitetsopportunisme og sosiale medier i en giftig cocktail

Alt dette springer ut av en marginal identitetsopportunistisk retning med et visst fotfeste i sosiale medier i vesten. Dette er en tendens som også får næring av krefter som jobber fordekt for å skade radikale miljøer. Det gjelder for eksempel talløse anonyme nettroll som like gjerne kan være nazister eller rene sabotører som noe annet. Sosiale medier er fulle av anonyme profiler som strekker seg langt for å skape forvirring blant revolusjonære. Hvem som er ærlige revolusjonære ungdommer, og hvem som er noe helt annet, er vanskelig å vite sikkert. Men vi ser at stadig flere seriøse revolusjonære grupper og aktivister, bruker mindre og mindre tid og krefter i sosiale medier og at mange deaktiverer kontoer og avstår helt fra det giftige “debattklimaet” i slike fora. Vi ser dette som en positiv og nødvendig utvikling. Facebook, Tumbler, Reddit, Twitter og en rekke andre fora har mange svært uheldige og direkte skadelige karaktertrekk. Alle revolusjonære bør behandle disse med stor varsomhet. Og en av de farlige sidene er hvordan disse er en tumleplass og et klekkeri for intrigemakeri og nettbaserte hetskampanjer.

Vi anbefaler en tekst om identitetsopportunisme publisert av Red Guards Austin for noen år siden, til videre studier i temaet.

On Identity Opportunism

Ideologisk er denne politiske tendensen postmodernistisk og dekonstruktivistisk, den dekonstruerer virkeligheten ved å si at ideer skaper materie, og ikke omvendt (og marxistisk) at materien er opphav til ideene. Den legger større vekt på ord og identitet, enn på økonomi, sosial klasse, andre sosiale forhold eller politisk makt. Den anerkjenner ikke vitenskapelig sannhet men opererer med «min og din sannhet» og teorien om at man bare kan forstå det man selv har opplevd. Den er i sitt vesen liberal og antikommunistisk. Og den må med nødvendighet føre til selvmotsigelser, slik vi ser i denne saken der anklager mot Sam Erbs avvises, mens vedkommende krever å bli trodd fordi «varslere aldri lyver». Eller slik vi ofte ser at identitet settes opp mot identiet, at transaktivisme settes opp mot kvinneaktivisme og så videre. En slik linje må føre til splittelse, og gjør det også overalt der den har fotfeste i politiske miljø i den vestlige verden.

Angrepet og potensielt fatale konsekvenser

Vi offentliggjør her også en del eksempler på anklagerens og hens medsammensvorne sin praksis. Dette viser noe av det sakskomplekset vi har undersøkt og hvordan vi etter en helhetsvurdering konkluderte slik vi gjorde. Det viser også noe av intensiteten og faren som ligger i dette angrepet, og hvor skruppelløst det er.

At angrepene ikke har ført til mer alvorlige konsekvenser er bare et en heldig tilfeldighet. De har selvsagt gjort stor skade for den som er hengt ut og har blitt truet, men kunne også raskt ha ødelagt liv, organisasjoner og ført til vold.

Det må også understrekes at vi fortsatt ikke har fasit på hva angrepene kan føre til. Vi vet ikke hva som kan skje i framtida. Den anklagede er hengt ut med navn og bilde ovenfor titusenvis av mennesker. Anklagene ligger på internett. I flere miljø er det blitt hisset opp til vold og drap. Anklageren og Sam Erbs har igjen og igjen skrevet i forbindelse med saken at man skal skrive “drep voldtektsmenn” med tarmene (!) til den siste voldtektsmannen de dreper, sammen med navn og bilde på den anklagede. Og forbundet Tjen Folket, og alle (?) som de forbinder med forbundet, stemples som fascister. De driver overfor dem som måtte lytte til dem, en kampanje som legitimerer omtrent hva som helst.

Det er verdt å dvele ved dette, for konsekvensene av angrepet kunne på kort sikt blitt fatale – og kan fortsatt bli det. Det er noe som må tas på alvor i vurderingen av saken og behovet for at vi offentliggjør et svar på angrepet.

Avslutning

Avslutningsvis vil vi overfor kamerater og masser understreke at vårt forbund kjemper for alle virkelige ofre for overgrep. Særlig kvinner undertrykkes i dag av patriarkalske strukturer som er vevd sammen med kapitalismen. Vi vil iherdig bekjempe seksuell trakassering og seksuelle overgrep overalt der vi kan. Vi forplikter oss til å skolere våre tillitsvalgte i å håndtere anklager og varsle når de kommer, og å behandle dem prinsipielt og korrekt, å søke sannheten uten forutinntatthet og å kjempe for å avsløre og isolere overgripere fra alle miljø der vi har noen innflytelse. Vi skal kjempe for at ingen som opplever trakassering eller overgrep skal være redde for å varsle vårt forbund, og at de skal være trygge på at vi behandler saker med det største alvor og at trakassering og overgrep får konsekvenser.

Vi understreker at fremtidig saksbehandling ikke vil skje i full offentlighet og at vi heller ikke i denne saken ville gått ut offentlig, om det ikke var for at det ble drevet, og fortsatt blir drevet, en svertekampanje mot oss i sosiale medier.

Vårt forbund har isolert overgripere ut av våre miljø ved flere anledninger de siste 10 årene. I et enkelt og særlig alvorlig tilfelle, der vedkommende ble angiver og informant, har vi valgt å eksponere vedkommende offentlig med fullt navn. Kampen mot overgripere ser vi i særlig forbindelse med kampen mot kvinneundertrykking og vold mot kvinner. Å slå ned på overgripere og isolere dem fra revolusjonære bevegelser er avgjørende viktig for vårt forbund.

Vi mener det i hovedsak er det vi har gjort i denne saken også, tross våre feil og mangler, der vi gjennom grundige undersøkelser og diskusjoner har avslørt en overgriper som med en kynisk og skruppelløs agenda har forsøkt å ødelegge et liv og en bevegelse.

Tjen Folket – kommunistisk forbund, Norge

Mai 2019

Vedlagt er noe dokumentasjon fra praksis i sosiale medier. Dette er på ingen måte en fullstendig oversikt, og er kun ment for å gi et inntrykk og noen eksempler. Det dokumenterer tydelig forbindelsen mellom anklageren og Sam Erbs, samt den politiske linjen de følger for angrep på den revolusjonære bevegelsen.

Dokumentasjon:

Anklagerens profiler er markert med en oransje firkant over profilbildet.

Luca (anklageren) forsvarer overgriperen Sam Erbs:

Dobbeltmoral:

Angiveri:

Ny versjon:

En annen versjon:

Sier saken er offentlig:

En oppfordring til vold:

Om infiltrasjon av nazister:

Eksponering og drapstrusler:

Sometimes fash targets fash:

Annet som kan være relevant:

Standard