Uttalelser

Fellesuttalelse: “Valg, nei! Revolusjon, ja!”

Proletarer i alle land, foren dere!

Valg, nei! Revolusjon ja!

Fra den 23. til den 26. mai vil de 27 europeiske medlemslandene i Den europeiske union (EU) avholde valg til Europaparlamentet. Disse såkalte “Europavalgene” er en vits, ettersom Europaparlamentet er en tragedie for det borgerlige demokratiet. Det er et parlament der ingenting besluttes, og som kun tjener til å gi rundhåndet finansiering til de mer en 700 parlamentsmedlemmene som sitter der og leker demokrati.

Denne sannheten forstås veldig godt av massene i den Den europeiske unionens land, ettersom nesten 56% unnlot å stemme ved valget i 2014. Dette viser at de fleste av massene forstår at dette valget kun er et blendverk, akkurat som de andre under det kapitalistiske styret.

Revisjonistene har sjåvinistiske og likvidatoriske tendenser, som oppfordrer dem til å delta i dette valget, selv om virkeligheten viser at massene avviser dem fullstendig. Kommunistenes, i dag maoistenes, rolle, er tvert imot å korrekt bruke masselinjen og forsterke de korrekte oppfattelsene hos massene, og ikke overbevise dem om å gå til valgurnene.

Derfor oppfordrer Europas kommunister til å boikotte Europavalget, som kun er et blendverk for alle Europas folk. Kommunistene må gå til massene under denne “valgkampen” og spre den korrekte oppfattelsen om boikott. Slik kan unnlatelsen av å stemme, som ble vist overalt i Europa i 2014, bli til en aktiv boikottbevegelse og løfte opp massenes bevissthet og kampvilje.

Vi forener oss under parolen “Valg, nei! Revolusjon, ja!”, som bryter med de forsonende tendensene og argumenterer for at bare revolusjonen, som følger strategien med langvarig folkekrig, under ledelse av de kommunistiske partiene, kan føre til makt for arbeiderklassen og massene, i form av proletariatets diktatur og ikke et valg. Vi anerkjenner den ulike utviklingen av den proletariske revolusjonen og avviser derfor også sterkt de revisjonistiske teoriene, som en “Europeisk revolusjon”, som forsøker å innføre liberale opfattelser i den revolusjonære bevegelsen og dermed likviderer kampen for å ødelegge EU.

Vi forener vår innsats i Europa under mottoet: “Boikott Europavalget!”, for å tydelig ta avstand fra alle likvidatoriske linjer, som ikke analyserer hva Den europeiske union er og underkaster seg imperialistenes orden.

Ødelegg EU, en allianse av imperialister!

EU er en allianse med klassekarakter, som alt annet i klassesamfunnet vi lever i. Den seneste forestilling om en kapitalistenes “europeisk union” ble til midt under den kalde krigen, for å utvide det indre markedet til Europa og reagere mot Sovjetunionens og Europas partisaners heltemodige seier over nazistene. EU ble skapt etter krigen, ved Romatraktaten i 1957, mellom seks imperialistiske land i Vest-Europa: den franske stat, den tyske forbundsrepublikken, Italia, Nederland, Belgia og Luxembourg. Derfor er det fremfor alt en allianse av imperialister.

EU’s “utvidelser” som fulgte er også resultatet av alliansens natur: imperialistiske makter fra Nord-, Sør- og Sentral-Europa, og Sverige og Østerrike, gikk i løpet av 70-, 80- og 90-tallet inn i EU, sammen med noen undertrykte land, som Hellas. Så, på 2000-tallet, med Sentral- og Øst-Europas revisjonistiske regimers sammenbrudd, og med den imperialistiske aggresjonen og krigen mot Jugoslavia i 1999, var de imperialistiske maktene i spissen for Den europeiske union i stand til at utvide sin dominans til dette området. I dag sikter EU’s utvidelsesforhandlinger spesielt mot de undertrykte folk og nasjoner på Balkan.

De imperialistiske statene, som var opphavet til dette prosjektet, har en dobbelt relasjon til EU: de forsvarer den hardnakka når den lar de flytte brikkene for deres egen imperialisme i Europa og verden, og de avviser den når deres imperialistiske interesser hemmes av alliansens innsnevringer. Dette er tilfellet i den britiske imperialismens eksempel, hvor borgerskapet er i motsigelse under “Brexit”. Utover dette viser den såkalte “Brexit” tydelig borgerskapets forsøk på å kanalisere opprøret, som resultat av den dype avvisning blant massene i de forskjellige landene til EU-alliansen, over i det parlamentariske systemet ved å presentere et eller annet “valg”. Europeiske identitære, på den andre siden, fantaserer om et Europa basert på religiøse og kulturelle kriterier, og tjener kun som nyttige idioter for de mest reaksjonære ekstremistene innenfor Europas finanskapital.

Imperialismens generelle krise i dag rører ved allianser som Den europeiske union. De såkalt “euroskeptiske” stemmene reiser seg og vitner om borgerskapets indre motsigelse i denne saken. Dag etter dag hoper skandalene seg opp, akkurat som den nesten koloniale håndtering av imperialismens krise i Hellas, og Europas imperialistiske makter som leder EU avslører deres og deres prosjekts sanne vesen.

Disse imperialistiske maktene, verdens eldste, født samtidig med kapitalismens utvikling i Europa, undertrykker folk verden over. Den europeiske union tjener som en mellommann for dem, spesielt til å undertrykke folkene i Sentral-, Øst- og Sør-Europa, som tjener som billig arbeidskraft. Derfor profiterer imperialistene i EU fra utbyttingen av de halvkoloniale og halvføydale landene, hvor de bruker alle midler for å undergrave de opprørske folkene og tjene sine egne interesser. Fattigdom, massakre, stigende fascistisering og bevæpning av statene, i tillegg til undertrykkelse av millioner, er resultatet. Gjennom å bygge opp militærbaser, investere i våpenproduksjon og aktiv våpenhandel, forsøker spesielt den tyske imperialismen, i direkte koordinering med den tyrkiske regjeringen, å kvele folkets kamper. Og det er ikke bare i de undertrykte landene at reaksjonariseringen fremmes; i de imperialistiske landene blir det også gjort forsøk på å lukke munnen på revolusjonære, som de i Tyrkia. Kommunistene fordømmer Den europeiske unions vesen som en imperialistisk allianse. Vi tar i bruk parolen “Ødelegg EU, imperialistenes allianse!”, for å vise at dette er prosjektet til Europas imperialistiske makter.

Proletarer i alle land, foren dere!

Vår boikott av Europavalget må alltid sette den proletariske internasjonalismen i første rekke, ettersom denne boikott fremhever naturen av det imperialistiske forbundet våre fiender har dannet i form av EU.

Lenin forklarte på briljant vis at kapitalistenes “Europas forente stater”, som var navnet som ble gitt datidens europeiske projekt, kun ville være en avtale om oppdeling av koloniene. EU er ingenting annet enn en permanent maktkonflikt mellom de imperialistiske stormaktene, som kun ender i et brudd når maktbalansen skifter, som Brexit viser.

Proletariatet er en internasjonal klasse, som den kapitalistiske utviklingen i Europa spesielt har forberedt på å lede samfunnet politisk. I møte med Den europeiske union, som kun tjener som en organisasjon for den imperialistiske reaksjonen, om det så er for “Europas forenede stater” eller et såkalt “Nasjonenes Europa”, fremmer vi proletariatets linje.

Vi forener oss under Marx’ og Engels’ korrekte parole “Proletarer i alle land, foren dere!”, som de uttrykte like før Folkets vår i 1848 i Europa, hvor proletariatet for første gang oppstod som en politisk uavhengig og revolusjonær klasse på et kontinentalt nivå.

Ovenfor de imperialistiske fiendene i deres taktiske EU-allianse, må vi ta på oss en tydelig klasselinje: å fordømme vår egen imperialisme, for kommunister organisert i denne type stater, besluttsom støtte til Europas og verdens undertrykte folk som Europas imperialister utplyndrer, og hard kamp til seieren mot imperialistenes union, for at proletarene i alle land skal forene seg!

Boikott Europavalget!

Valg, nei! Revolusjon, ja!

Ødelegg EU, imperialistenes allianse!

Proletarer i alle land, foren dere!

Signert av:

Perus Folkebevegelse (Reorganisasjonskomiteen)
Tyrkias Kommunistiske Parti/marxist-leninister
Komiteen Røde Fane, BRD
Komiteer for Grunnleggelsen av Østerrikes (Maoistiske) Kommunistiske Parti
Maoistisk Kommunistisk Parti, den franske stat
Tjen Folket – Kommunistisk Forbund, Norge
Kollektivet Røde Fane, Finland

Standard